ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

124) ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ ೪ | ಗಿದೆ, ಧೈತ್ಯವಾಗಿರು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಹೇಳಿ ಆ ತಟ್ಟನ ತಂಗಿಯ ನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕಳದುಕೊ೦ಡ: ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ! ಅದು ಹೇಗೆ ? ತಂದೆಯನ್ನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವೇ ಎನು, ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆಗೆ ನು ಬಂತು, ಆತಕಗಳನ್ನು ಕಡ ನೆಚ:ವುದೇ ಬೇಡವೆಂದರ, ಆದ ಬc 3 ತಾಲತಿ ? ಸಮಾಧಾನವೇಸರಿ 5, -ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ ಹೋಗಿ 7.ಜ ಕಾತೀಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತಂದುಬಿಡುವೆ: ದು ಅವಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ. ಆಗೆ . ಆಪ್ಪಸು ಬರುತ್ತಿರುವನು. ನಾನು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕೆ ವೆಸ... » ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಸುಬೇದಾರರು ಬರುವಾಗ ಸುಯ್ಯನನ್ನು : ದಿಂದಲೇ ನೋ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಏನು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಯಾವಾಗ ಒ೦ದದು. ನೀವು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕ? *ತಿ ( ಅಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗತನೇ ಒಂದೆಂದು ಆತನ.: ಹೇ ತ್ಯ: , ಆತನನ್ನೂಕಬದು೦ಡು ವ: ನೆಯೊಳಗೆ ೬ ಗದು, , ಎಲೋ ವೆ * * ಎಟ್ಟು ಬಿತ. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಒ೦ಗು ಆರ್ಜೆdಷೆ. ಲೆ * * ತರು, 1 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಲೆಬನ್ನಿ ಆ ೨೪ ತಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೆ ಗುರುಷ, ನಷ್ಟು ಮರ್ತಿ ..ಂದನೇನ: .೦ದು ಕೇಳಿಲು, ಚೆಕ್ಟ್ಸಾಮಿ ಗಳು ಬಂದಿದಾರೆಬುದ್ದಿ ಎಂದು ಗುರುವನ ಕೇಳಿದನು ಸುಬೇದಾರರು ಸರಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ೬ಗೆ ವೆಸೆನ್ನಲು ಕಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಂಗೊ ಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಂದು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು ಹೇಳಿದನು, ಸುವೆ ದಾರರು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟ ಜೋಯಿಸರನ್ನು ಬರಮಾ ಡುವಂತೆ ಜಏನನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, “ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರವಿರೋ ? ಎಂದು ಕೇಳು ಸುಬ್ಬಯನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಗ ೪೧ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ ವೆನೆಂದನು. ಆಗ ಸುಬೇದಾರರು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರೇ? ಈ ಹುಡುಗರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಸತಿ, ನೀವು ನಾಗೊನ್