ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

P | | | | | - | | | | 14 ಕೆ x • 1 1 1

|

  • *

1 1 M 3 Why f 5 D: *

1141) ! ೨Y HUT ' ... Ar K4 Rು # Lyr 4 | ity hinv | 1 9

  • ಜy & " + ,

- a j |

? ತಿ ?

1 (

  1. A. 1

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಯದಿಂದ ಗತಕ ಗಳನೆ ನಡೆಗುಳ ನಿಂತನು, ನತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಇದ್ದಂತಿರಲಿಲ್ಲ ! ಬೆಂಬಿವೆ. ತಾತುಗಳೆ - 1 ವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ! * ೬ಬೆ : 1.ಇ.ಸಿ ! ಸ * ! ಇನಿ ನಡೆದು ಜೆ « ಗಿದೆ !! ಸತ್ತರು !! SY-ವಿ: • ! ” ಎಂದ, ಇಒಮ್ಮ ವಾಗಿ ಅವನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾತ, ' . . ಇ-ರಿಗೆ ಇಳಿವ ! - ಯು.೦೬:೩ಗಿ ಸೇರಿತು. ಸವ: ಸ *: : 57. G . " ಇಟಿ: ಸೃಸ್ಟರ್‌:- ಅಯ್ಯಾ ! ಸ : ನವವ ... ' . ಟ್ಸ್ಮ : ಏನ್ ಬಿ.ತy ? .ಸಿ . ? ಯಾ ' .. ---.. " " ? ಸ * : ವಗಿ, ತಿಖ• ಇಳು. :- - - ವಕಿ:... .... ! ನy - ಕ.: * * * * : . . . . . . . .! ಮನೆಯೇಲ್ಲಾ ಗ ' ನೆ . .. : : ( . . . . . . . . . ಸಿ ! ವ. 1 !! ಕೆಳ ಭ : ಎಲ್ಲ - 1 ? ವ ..... ..... . ವನೆಯು ಈ ದಿನ ಗಿಣಿ : ? :ಮೆ, ಬಳೆ - "' .. : ಧನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಶಿವ - ವ5, ” : : - , 4, , : ಇಲ್ಲ : 4 ಎಂಬ ಮಾತು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಶಂಭ..ದನು . ೨ :* ತುನಿಗಿ ನಿಜ ' . ಆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ ಗ ನ ದು : ಎಲ್ಲರ ೩ . . ಮುಖರಾಗಿ, ಗೃಹದ ಈ ಬಕೆಯೆ ವಿನು ' .ಸುಮ. 77 ನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರ್# ಗರ್ಭಿ", ದ K... 3 ತಾಸು ! ಖನಿ : ಭೂಸಿ !? ಅಯ್ಯೋ ! - ಎ ಇ ., ": ರನೂ, ಆದ ನ ಸನ್ನ ನ ನ ನ ತ ಗ ' " . . . . . . . . . . . ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಎಂದಿತ? ನಿನಗೆ ಈ ಬೆ:) : ಓ 'ಎ ಇವೆ ? * ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ $ 3ಿಗೆ - ದಿಂದ ಸು. * > : :: * - ಸಿನವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಒ೦ಡು : * - ಜನ ? * * * * , ಸಂಭವಿಸ: ವು ( ? ಎಂದು ಕೊಂಡ , ಈ? - ಇತಿ ೬೨ ಪ ; 7jಳ ಸಂದುಗಳಲ, ನು” : ಸುಶಿ : " " ಇಲ್ಲ ... : : ರ್ಎ೦!! ಇನ್ನ ಇವರು, ಏ.: * ಸಿ ” ಮತ : * • ? • 1 1 1 3 1 yej + ! i " ? { A 1 tk ಈ }

? | ( . .) 1 1 1 1 3

  • pr

4 + : V Ps } } } 4 +1 1 1*)