ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

126 ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ ತಾನು ಕಾಲು ನಡೆಯ ಲಿಯೆ ದಟಸು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿ' ವರ ಬಿಡಾರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡನು “ ಈಗ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆನೆ: ದ ಯೋಚಿಸಿದನು. ತಾನು ಕೆಠಾತ್ತಾಗಿ ಹೋದಿರೆ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳು {! ವವೋ ಇ೦ ವೋ ಎಲ್ಲ ಗ೧ ಸೆರಿw Acಡ. ತನಗೆ ನನಾದ.ಇ ಮಾಡಿ ದರೂ ಮು ಒಹುಗು ಈ ನೇರವ, ತನಗೆ ಪ್ರತಿಜವ. 374 ಆಳಿ ಇಟ್ಟ ಅವಮಾನ ಮಾಡ ಹಬು ರಾವ. ಇತಂ"ಗ ಘನಿ?' ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಎದುರಿಗೆ ಕೊth - ವ. ದ... ಆಗwಡದೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲೇ, ಇಲ್ಲವೇ, ಯಾವ ಖಾರ. ದಿof ನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪ ನಿಂತನು. ವೆವೆ. ಗೆ ಜರುಗಿದನು. ಆ F೬ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಳಿವೆ #ಸಿದಲೆ, ರಾಮಚ ( 1 : ಯ್ಯನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳ ರೂ ಗೆ ರ್ಗ- 2 ಮನೆಯ ಮು ದೆಯಂ, ರಾವ ದೇವರ ಗುಡಿಯ » ೪ ಇದ್ದಲದಕ ರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇಪ್ಪದರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಕಡೆಗೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು, “ ಈಗಿನ ಉಪಾಯವು ಸಾಗಿದು ದಾದರೆ, ಆವಳಿಗೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿಕವೂ, ನನ್ನ ಕಾರಾ ನ. ಈ ವೂ, TS ತಯುನಿಶ್ರಣೆಯು, ವತು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರಿಗಾನಂ ವೂ ಉಂಟಾಗು ವುಣೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ನಗteಳಿಗೆ ಪೊಗರು ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು, ನಿಂತು, ಹಿಂದುಹುಂದು ನೋಡುತ್ತ, ಯಾರಿ A vbಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಇಲ್ಲಿನವರ ಬಿಡಾರದಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಹುಣಿಸೇಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ವ ನೆಗೆ ಮುಂದಿನಿಂಹ ಶಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದನು ಆ ಬೆಂಗಸರ ಸುಕ್ಕಳ, ಗಂಗಸರ, ಗುಂಪುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನೂ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನೂ ಕಂಡನು ಆಗ ಹಿಡ್ಕಲಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡುಸವಟು, ಬಂದು ತಪ್ಪಳರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳು ಹಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗು ವುದರಲ್ಲಿದ್ದಳ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು ಚರ್ಚಿಳಕಟ್ಟಿದನು ತಿಮ್ಮಿಯ ತಿರಿಗಿನೋ ಡಿಹಳು. ಕೈಸನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದನು.