ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ತಿಮ್ಮಿ-ಏನಪ್ಪ ಕರದಿಯ ಸು-ನೀನು ಇ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಿ-ಮುಕರೆ ತಿಂಡಿಪ್ಪಿನಿ, ಸು- ಎರಕು ರೂA ಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ, ತಿ-ಅದ ಈ ಸ೦ಗೆಲಡ : ರೂಬಿ) ... ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊ, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಕೆ ಗೆ 'ಸ, ತಿ-ಸಾ) ಅಮ್ಮನು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲೆ, ಸರಿಬಿಡ ಪಕ್ಷಿ, ಸ- ಒt' ಗೆಜೋ, ಈ ರತ್ನ ಬೇಕ, ತಿ- ಅವ೦ಡಾ೪೦, ಸಿಂಗಾರ ವಾ ಡಿ ಡೀ ಡು೦ತವ. ಸು... ಎಲ್ಲಿ ದಾಳ, ತಿ-ಕೋಣೆಗೆ ಸು-ಇನ್ನೂ ? ೬೯ಗೆ ? ಆಹ ಜೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಆ-ಇನ್ನೂ ೩೮ ಕಾಣ ಸ - ಸರಿ, ನಿನY , ಲವ ೪ಗೆ ಹೇಳು : ನಿನ್ನದೆ ಆ್ಯಪ್ಪ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನು ಒಂದರ ಮನು. ಹಿತ್ಲಾ hದಾನೆ ' ತಿ-ನೀನೇನಪ್ಪ, ಸಾಯಿ 'ತಮ್ಮನ ಜೆಪ್ಪನ, ಸ--ಹೌದು. ತಿ-ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದಾ, ಮದುವೆವೋಟ ಮಾಡಕಿಲಾ ಸುತ್ತಾಡು ತೇನೆ. ನನಗೆ ನೀ ರುಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸು - ಆಗಿರಿ, ಕಾಣಬ್ಬಾ ಎಂದು ಹೊರಟಳು. ಸ-ಇಗೋ, ಇಲಿ, ಬಾ, ನಿನ್ನ ಸರೇನು ತಿ- ಎಸರಾ, ತಿಮ್ಮಿ ಸು-- ತಿಮ್ಮಿ, ಜೋಕ್ಸ್, ಒರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳು ತಿ-ಸರಿಕಾಣಪ್ಪ, ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಆದಿಸ ಕೂಠಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯು, ಅತ್ತಿಗೆಯ, ಬಲವಂತದಿಂದ, ಒಂದು ಹೊಸಸೀರೆಯನ್ನು ಡಿಸಿ, ಕೆಲವು ಆಭ ಗಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ರಸಿದ ಮುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯ ಕೊರಗ ತಿದ್ದಳು ವ:ುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಕಳಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಶೃಂಗದವು ಕೆ - ವು ದಿವಸ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸೆ.೧೪ ೯೬ ಆದರು ಎವರಿಸಿದ ರೂ, ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ, ಮುದುಕರಾದರೂ, ವರಾಗ. ಆದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಏಸದಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ರವಿ ಓಹಳ ದಿವಸ.೪೨ ಖಾಯಿ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳುತ್ತಿರುವವರುಖದಂತ, ಕಾಣತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹಣೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯು ಅತಿಕತವಾದ ಲಿಖಿತವನ್ನು ಬರೆದಿರುವನೆಂಡe, ತನಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಸ್ಸು ' ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂತಲA, ನೋ, ದ.ಕೊ