ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

136 ಕಾದಂಬರಿ ಸct ಚ 4

{

1 *

» 1 Tot + " ?? 1 1

2

/ t .

E F ) 1 1 1

  • * * * ೧.೯ - 7. ತೆ ೧ : ? * ಸು... ಇst 'ಸಬೇಡಿ. ೯, ಐ.ಟೆವಸೆ. #ಇ ವಿಟ ಪಸಿ' ಧಡ್ . : : : ( . 11 ?

( ಇದು .... .. Aವ, ಮr. ಇತ' ಬಗೆ 5. ಮಗು ನವನ್ನು ನಾ . #ff 54 "C ಾ , ( - ೧ದು ಎಳ್ಳಿಗುವ ತಾಳ ? ಸವ ಸಬೇ ದಾ ಭರ ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೆ:ಾಗಿ ಬೆf FYವಗೆರೆ ನ.

  • ಸಸಿ ನಿಜವಾಗಿಯು ೨೨ ತಿಂದ; ನಡೆದ ಪ್ರಥಿ : ವ ಇಳು, ಜೆದನು - “ ಸಾವಿತ್ರಿ- ಜೆಜಗದೀಶ ! ನೀವಿಧ.:ವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲೆಂದೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಹಕನಿಗು ಘದ * 7 , ಈ ?? ಬೇಳಂದು ಗದರೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು. ನಮಗೆ ಸವ' ಗೆ ” ಸಾರ್, ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಸೇರುವುವು, ಬೇಕೆಂದು ದೂ'ವಾಗುವವು. ಆಗ ವ ಬೇಳೆ ಬೇಕಾದುದೇ ಆದೇಸಿದುದೇ ಸಿಗುವುದು ಯಾವುದು ? ಧೀನ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖದುಃಣಗಳ » ೭. ನನ್ನ ಗುವುವು. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ” ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದಳು,

ಸಾವಿತ್ರಿಯ ೧೩೦) ನೆಂದು ತಿಳಿದ 'ಆಕ ಇಾಗೆ ೧೧ ಗಿ 7 ರ್ಗ:ಭೆ ಯನೂ ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ., ” : 74. A. ' ' . " " ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಬಾಯಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಣಿ , ಇವಿಕಿ ' ಗಿಗ #! - ಸವಿತಿ ಯು ಚಿಕ್*, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ 9. c. 7 - ನಿವಿ ) ಈ * * ದುದನ್ನೂ ಜಿಗ ಧಾಮಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ನೇಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನೂ,, ಅವಳ': ಅವಳೊಂದಿಗೆ 2xಟಕಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್: + ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳೆಂ: ಸಮರ್ಗ ಚಾರವು ವಿಶದವಾ?V, ೪), ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ ಮ ಗಳನೂ, ನಮ್ಮ ಇಡೀಸರೇ ಊಹಿಸಿಸಿಳ್ಳು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆವು. SC _t 1

}