ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

WE

  • 364

ಉಪ ಸಂಹಾರ'. 6 f+ ? *

4 .

| # 1. 5 ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏಕಗೆ : : : ", {' ಇವೆ: . ..... ..: ಆಳ 13ರಿನ ಶವ “ ಕೃXದು ಓಜ - :..!? : ಸಿನ ; ಸಿ:ರು : ರತಿ, ' ೯ ತವ.: ೯೬ * * * * * * * ಆದ ರಿಗೆ ಜೈ ಇಟ್ಟು ಈ ಳ -ಹಿಸಿವರ . : *-- " " ' . " , " ಆಟದ 2 ವ ? ಗ ಣಿ 13: ತ , {, , ವೋ~ " ! `ವ್ರಣ. .. ೧ ಚ. 7 9°, ಪು. ಆಳ 3.೦} . ಎ . *ವಿ?ಇ' * ! : ಬಿ ೧೨ 3 ದಳ', ata ವಿನಿಗೆ ಮಾರ್ತ ಈ ಸಮ್' ಗೆ " ? : 2:32 " " ' : 11. ನೆದು ಸಣ", ಣ ಬಿಸಿ ತವಾ ” ಸೆ ಆಗಿx'. 1 ?

...... sc 4 1 ? - A d. of & . + " , , 1 1 4 3 , - C ? 1 £ ' , , , , , 11 + 5

  1. 43

" " 4 4 4 54 1. ( S 1 21 1 2 1 gn: 4 6 4 + S . Jr&ಳನ್ನು ಟಿ- * ಬಡ, ನಮ್ಮ ... # ಬಳta ( : ೨ ೧೧.ದು /*1ತಿಗೊವಿಂದ ರೆ. ' : ನ.: ತೆ : ೧. ೮೧ "r-2, -" : : : ೯೬ಗಿ A ಗಸಿಗೆ ನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ": ಗ ೨೩:೪೨, ೬ “ ಈ ವ ವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಥ (ನ: ದಖನಿಜಗ ವರ ಬೇic : S « ೯ #ಸರ್ವf ಓರೆನೋ? - ೬??ctರ ನೋ ಡ ವ್ಯ: ೧. ನಿಷಾ, ಣ ಇವಣಗಿ ಹರ ಹರ ಜರುಗ : ಇ ಈ..”, ಪುರೊ. ಹಿಸ್ಚೆ : ಆಜ್ಞೆ ಮನ ಹಿಡಿಂಗೆ ಬೇಕು ? ಎಂದಾಗ ಇರ್ದದಿಂದ . 1 ಷ",, "ವ: * ಇಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಭ ಮಾಜಿ : * * * * * - ಕಣಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಸಾ ವಧ೯ ತೆಗೆದ; ವ : ” . ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರಾಂ ದವನ, ಕಾದು, ಹೆಣಿ ಆಸನ ಗಳಗೆ : "ಟ. ಹೋದಳು, ಕೊಠಡಿ ೫೭ರ ಜನನ: ನ. (', { ರಿ - 4 3 4 : ಬೆ*? (7% ಈರುಷವಸ್ತುವು ಕೈಗೂಡಿದರೆ ಸ೦೩೧ - ಇವನ್ನೇ ” , “ತು . ಪರಿ ಇದ. ಅದಕ್ಕೆ “ ನಾವು ಪ ]": ರ್ಹ್ಮಳ - "ಕಹಿ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಂದಿದಾಗಲಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವು ತಲೆದೆ + T : ನಮಃ " ಎದು ಬದಳ ಕಟ್ಟನು. ಸಂಪೂರ್ಣವು

? 1

\ "

1 2