ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

CP 17 Ft 1 1 1 - 3

  1. ]

O 21, 2 ' - 1 ಎ4 . 4 . 3 ( + 6 | D P | H 1 ? " . 11 41 I k | 5 6 ತಿ 2 ) • ! 23 ಎಂ ವ.ಇಡು , ತುದಿಂಗ ಇಸ್ಪೆಕರನ್ನು ಹಿಂಬಾ ವಿ.ಜಿ. ಮನೆ'ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಎಳ್ಳೆಯ * ಛೇದಕವಾದ ಜೈನ ! - ಬ್ಲ್ಯಾ ತಾ? : ಗಳನ್ನೂ, ಗವಾಕ್ಷ್ಯಗಳ , ಇ ಸೈಕೃರ' ಸ * ಎರು ಬೆಳಕ: 'ಕಾ ಇವೆಶಕಾಗಿ ತೆರೆಯಿಸಿ ದಗ ಆ $ ¥ರ : ರ್ಬೆ','ನೋಡ - ಕಲ್ Aು ನಾ ಜೀಬರು ೬ಳಎಗಳ೦ದ ೩ - ಸ . ೨: ಕೆ ಇದನ್ನು ನೈವೇ ನಿಸಿದರು ? ಶ್ರೀ ಪಿತಸ ದಳ - ವ ದ ! ಎಂತಹ : ರ್ಪಸರಿ * : !!! ' ವು ಸರಿದು ನಿಂತಿ' ! - ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವೆ; !! C: * ರು ತರಿಸಲಾ - ದೆ ,೯೪ ! ವಸ್ತುಶಃ ಹ ಹನ ಇ. ಓವ : ಈ “ಕೈರೇ, ಏನ್ ? Y: ಮುತಾಸೆ ೬ಂತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆ. ಡಿ ನಡ) 7 . .. :? ಎ Jದ + ಸು ' ' ರು ಹೆದರಿದರೇನು ? ಆಗು - s: ತ. ? .ಪ > %೩ : ಸೈಕಲ್ ಸಾ ಖೇಣ ಬಲು ಹೆದರ 292 12 , .. " " . . ತನಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ -ು... : : ..' : * "ಗಳ) ದಿಳದಿಗಳಲ್ಲಿ - * * ::: - ಆನೆ : *Fಳ ಬೀಗಗಳು ತೆರೆಯ Lನು !! > -- - - - - ದ !!! ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ 3 * ಐ ಜರ್ರ .ರ ಮ - ಮಾದ ಈ ವನ್ನು ೩ ವಿಸಿ (° , ":: T 4:) * * *ಕಾರ್ನಳ ಪೈ ಕರೆಗಳೆಂಡು) * ... * `? C.? -ದ, 'ದಪ್ಪ ಇ ಕೈಕ ಎಲ್ಲರ ಹೇಳಿಕೆ ಗಲ್ ಇಸ್ - ' ' . * :: ದ ಮನೆಗೆ ” ft ನ 'ಜನಾ ”” ಇನ್ನು ..:) ..... * * * * ಎಳತು ಕೆಲ ಕೆದು, ಒಣಗದೆ ಆ ಗು * ೨ : ? ದ ಇರ್ಸ್ಟ ನಿಷ: ತುರಗಿ ಲೆ. ಕಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಕೆಗೆ ಸಂಗತಿ. ಓದಸ: 29 : ಈ ರು : ಈದಿನ ರಾತ್ರೆ ವ: ಏ ಐದು, ಮರುದಿನ ಬೆಳೆ 3 :ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ! ಮನೆ ಬೆ. ಭಕ್ತ ಸಮಯ. ' . ಕಳುವು !!! ) ಇಷ್ಟಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತೆ * ೯.; ೨೯.: * ": ರ್ಪಜೆ ಘ... ನೀ ತಿನ ಇತರೆ . 3 . de + Y 1 421 ಎ. & . 5 ? G " 4 3

  • p

y r = -

4= = 1 1 1 1

K AY?

us Vs

T F S ' , 1. |

  1. 1

1 , G. 3 ) 2 5 5

  1. 1,

" }

.... | - 6 1 1 2 1 e

ಒ9

ಆ ಒ 41

1 ಆ 1 ) &

1