ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಜಾದ: ಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ, ತೀಯ ಗುಪ್ಪೆ, 4 4 ↑ 6 "S" |

  1. #

4#

  • *
  • "

h" "

+

E! . 1 =

-- - y ad 4 ಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪರಿ-ಡಿತ ೪ಾಗಲೆ ? ವೃಭಾ ವ್ಯಸನರಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವುದು .. ... ತಾನೆ ಏನ: ? ಸ#ವೂ ಭಗವದನ ? ನಮ್ಮ ಸೇ ... ಮೆಂತೆ ಆ ವು.ದ ಶಾನೆ ಸಂನುಡಿಸು ವುತು ? ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಿ ದ್ದರೆ ನಾವು ನ.ಸ. Uದೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆಗೆ 47 7 * ಇರಿಸುತಿದೆ ? ಈಗ ನಾ ನಿನ್ನ 45 ಸಂ 2ರ ವA - ತಲೆಎ? ರುಣಿವ ! ಅನ್ಯ ವಾಗಿ ವತಿ+ನೆ..ದ ಆನೆ » 1 2 3 ... 13 ನಾಲಗೆ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇ ಈ ಇ ಸಾಧು - ಧರ್ಮ ನ ಸತ್ಯಯ, ರ್ಸಿ ಟಿ ತರ, ದುರಭವ ಸಿಗಳ , ಸ ೬ 2. ಸಿ ವಿ * * * * : * ವಹರೈ ಓ ರ್ಯ ವತ್ರರ ವ ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ.: JF, ತಾವ ಇ -ವ ರಾ ರಮಣಿ - ವ$ 1ಳ : ತಲ್ಲಣಬೆ ಪಿ.: ? * * Cr. * * * •ವ ಆf ವು' ಪು "Y ಛತೆ • • 243 , ೬೬. ಗಾ: - ೩ - - ಉ:43 1 ವ + ಮಾನವನ್ನು ಸವ: * * * * * * * * * * * * , ಇರುಷ ಪಶುಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವ ಮತಿ: ಕ ವ < - > "ದ ದರವಸೆ ಯ ಒ ದಗಿತೆಂತ9), ಪ್ರಗೆ ವ +4 - ". . .: 1 . ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, #೪ ಶವn 15 ವಯೋ& ಇ &: 23: ತಿಮ್ಮ ಕು : ಇವನ್ನೇ 'ಸುವ ಪ್ರತಿಷಭಸ್ಮ -೯ ತಿಗಡಿಗೆ 8 ತ ನ ಬ , ಎh & : ಸ.. ಇಳಿ ವ ಧ ವೆ~.೦ !) :- ಸವ, ಎa: * ೬ * * * ಈ ಸಾ'S : ಅತ್ಮಿಯರ ಒಸರವಾವ ಒ * *C ! ಸೋನಿಯಾ ಶೋ! * ಕ್ಕಿಂತ ಈ & : ವಾರಗಿತ್ತಿಯರು ಊರುಸೇವೆ. ವ್ರತೆ ಕಷ್ಟ ಗೆಂಡೆನ ಗುಣವನಸ್ಸಿಗರೋ ಏ7 3 ಸಲಸಾಬ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಚಂಡ ವಸರು ..: ರಾ? ಸವಸ ಗಳಿಗೆ ವಿಪಸಂಕಾಶರಾಗಿ, ನಿರಂತರ ದೂಷಿಸಿದೆ.ರಾಗಿ, ಅ೦ತೃಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊದಗುವ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತಲೂ

s 11, ) 4

• ೨ r++ } }

1 A 4U 2 . s

PL) G