ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಿಎ ಸಿನಿ I 4 I . A ) . A 4 1 t ೨i * gi .. { { } . - ೪ 1. 1 ಕತಶಃ ಅಧಿಕವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗ.ವರು ! ಇಂತಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ ಸವೃದ್ಧಿಯಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರಗಸ್ತರಾಗದೆ, ತೌರುಮನೆಯ ಸರಸ್ವವನ್ನೂ ಅವರಪೇಕ್ಷೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕರಿಸನರ್ಹವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಯಿಸ ತ್ವ, ಸೇರಿದ ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೊ ತವರೆಸಿಸಿ ಬಡ: ೩೬ ದರವಾದ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅತುಹಮ ವಾದ ನಾವೆಗಳಂತೆ, ಫನಗ೦ಭೀರ್ಯ ದಿಂದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಕೆಂಡಕ ಸುಭಸಂತೆ. ಒಳಗೆ ಆ ಧಾತು ಗಭ ತರಾಗಿ ಸಫದ ಮುಂದು ವರಿದವ, ಚಿರಸ್ಕರ-3(° . ರಾ?" . ನಂತ x: ಸುಗ' ®ವಣಿಗಳಾದ ರಮಣೀ ಇಾ ? 2 ದN 5 ನ ಡೆವೆ: ನನ ೬ ತಿಸಿದೆನು, ಆಶಿಸು 2 – * * "ತೃಗ. ಎಂದೆ. ಆವೃತ ಬೆ ಬೇ ಓವಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅದರೆ.೬ ೯ :ಡ ೧.೬ನ ಮೆ ? : ಕೆ & ದಗಡಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮcಈ ಲೆ ರಸ ಸುಸಿರು ಟಿ » ೭ ದಾ.ಸಿ, 12ರ ಭಾವದಿಂದ ವತಿ. .ದ . ... T....ಸ” ನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಒಯಿಸಿ ಎಂದ .. ದ ವ ವ ತ ರೆ” .ಇವೆಲನ ವರನ 2 ತಿ ೦ಡು, * * * * * • ತಮ್ಮ ಇ ' ಸತಿ - ಕಂದ) ಏಾರ್ಥಿಸುವಂತಿರುವ ಆ ಟಗಳ ಸ° .. ಓ ಕನಿಷ್ಠ: ಶಾಟ #ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಾಲುವೆ * ಆದ ವ ಣ - ತ ಅ ಎ ಕೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಫ ಳಗುರ್ವತೆ ಸಿ. ವರಿ..ವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಗೆ ಪ್ರಯವರ ಇವನೋ ಭ ವನ ಈ ನಿ Ci-೨, ೬ -ರಕ & 7 ೭ ಸ ೬ ಡಿ ಎ ಗೆ ಸ ಈ ಆಲಸ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಒಲ್ಲದ ನೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿ : ಇಟ್ಸ್ ಆಪ: ನೆ ವ: ೭ರು ? ನನ್ನ ಪತಿ ವಸ 4 ಆ ಕೆ.+ಪಿಸಿ ಶೇ.ಒಳ್ಲೆ ? : +4 . ವಾತ: !! ಆರ * 1 ಸ್ಪರ್ಶವು ನನಗೆ ವರವ ಬವನವಳ ಗೆಂದೂ, ಆ ರ ಯು. ಸವೆ? ಮಹಾ ವಹ ಆವಬಂಹ : ಭವ್ಯ ಇದೆ, ಅವರ ರಕ್ಷೆ cಯೆ.:೦ದೂ ಭಾವಿಸುವೆವೋ, ಅದೂ ಸಹ ಪತಿವೆ: ಫಿ-ತಿಯು ನವ ಗೆ ದೊರೆ ಬಿ.ದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನದೇ. ೮ ೯.೧ - ಪಿಸಿ ಕೆ J ವ್ರಮ * ಕುಳ ಧರ್ಮವೇ ? ಛೇ ! ಅದೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ : ಸಣಣವು ಸುಈ ಶಾಲr೪ ಲ್ಯವಾದುದ ರಿಂದಲೇ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗುವುದು, 4_ T > ! . F 1 (, ! 1 U ( ಒ

  1. ,

ಒ S 1

  • 1sಘ .
  • )

- ಅY = - 1 .. 3 st