ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಾಸಿನಿ g i ri 2 + 1 - A 2 + a ಎ

A 2

• ! <

Y ? ಬಿ.? ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇದೊಂದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ! » - ಇನೆ :... ದಟನೆ ಇಲ್ಲವೋ ! ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಕ್ಣಿ ಪಟ್ಟವು ಎಷ್ಟು ವೆಳೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ? ಅಲ್ಲದೆ ಅವನೆ:.? * * *ನೆ ಇ೭, ೩ ನೆನ: ಕ-೪-೫ ! ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಮಾ : $ಡ -.ರ . • ? • ನ ಎ೦ದನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ Tಾದ ; 2 ನೆಇ ? ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನೋ ? ವಸಡು ವುದೇನು ? ದ. ಗೆವೆ. ವಸು :-- ಬೌ Jು ' ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ತಟರಟವನ್ನು ' * :... - ಪ - 1 ಸಾವು ! ಸಿದ್ದವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ - > Y " 'fc - AJ - CA • •ಡು ಒಂದಿಚುವವನು ನಾನು ! ನನ್ನ * * * * * ೧: ಸ: * * *ಗ* • ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ನೀವು ೬. ( Fಲ್ಲಾ ... - ಗದರೆ ೬೪ ವಡೆ-ನಿದೆ ? ಹೀಗಂತಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ೪. ಓ ಓ ಟಿ ? ಪಿಸಿ -- ಕೆ.ಇ “ಗ Jಹುದಾಗಿಷ್ಟಲ್ಲ ! ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಏನಯಾ ಮಂದ ಎ ದೂ ? - ೨ ೩ ದ ... ಭವ: ಏನ?ಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ, “ ಹೊರ ಓ. ಎ . : - - - - - - ... 'ಟೆ ಯ ವಾದ್ದರಿಂದ ಸೃ ಹೋತಾ * F , ' ". ಎ , ಸಿ ಈ : ನೋ ಡೆ ೧ ೬೪. ಇಷ್ಟು : "' . ) .... ... ಇನ್ಮ ಜಿ ಇ ಚಬಾರದೆ ? ” ಎ : ದ.! ' ' . . ಫ ಸ ವY& ಸಿ 2014; ವಾಸನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತು {16-ಡಿ ,೩ ಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, * ಇತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ! .ವಾವುದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಚುತ್ತಿದೆ ! ಅವನೇ ಬರುತ್ತಿ ದೃಗ. ಇನ: ದ ! ೨೨ ಎದ) ಜಿಗನು. ಮೂರು ಜನರ ಎದ್ದು ನೆ* ಶಿವರು. ಇದೇ ನಾನು ಈ • ಆದ ಗಾಡಿ. ಈವಾಗಲಾದರೂ ನಂಬಿಗೆ ಯಾಯಿತೋ ? ” ಎಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಲು, ಎಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ) 1 . . Gು 06 * = = =

C + b .

> 4