ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ » 2 1 3 | 4 5

ಓ ' P 5 5 2 |

d A

) - f; 17 F೨ } = 4> 4. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು ! ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ! ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಏನೋ ಆನಿ ಜೆಸಿ ವದುವರಿಯಿತು ! ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ದಡದತಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಬಂತೆ ಬೆ. ಧೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಗಳ ಹ” ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಸನ್ಮವಾದ ಆ ಐ * * ಪಿನ " * ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಒ೦ದಿತ . ದಮ್-: : " - ದ ಸೆ. 2 ನೇ ಹೆಣಗಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟಕದವು ಟಿ ... ( 1 - ೧೦ 23 : * ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಗು .. ಸಿಎ " - “ಕ .. : FX * • Tಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಗಿಡವನೂ, Kಣ ತಾ? ೬. . .. . . ಘನತೆ ಜನ, ನೋ * * Us Zತಲೆ ತಿ ..... ..... .. - :: SX | ೬.: ರಿದಂತೆ ಬೋಧೆಯು .ಸ. S . . . . " ' . " '. . “ ಹಣತೆ ನೋಡಿ, ಆ ತೆ (st ಟಿವನ ಟ ಟಿ ... : : . : 4, ಸಿ) ! ಎಠ ¥ಗೆ ೧೨ ವನಾಲಂದಮ್ಮ : : .. ' - 1 , ಪ್ರತಿ . . . ಬಲಿಸಬೇFಯ ' : ೩. ೪ * ! : -: Jು !! ಸ ವ.! - 2 : ವಿದ್ದರೆ ಅವನಾರೆಂ:೨೨ಇನದನ್ನ ತಿಳS...ಹ.ದು ! : 71,6, ಸಿ. ಡಿ. ವು , ರ್ಇ ಸೈಕ್ರ ವನೆಯು ಆ ಬಗ್ಗೆ 47, ಆದಾಗ ! - .. ಒಲೆ * * : ಸ ವನೆ- ಇರಬೇಂ ಆ !! ಅf 1. , ಅವನ, : ..A .- ಶಿಸಿದನು !!! - 3: ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಆ ಎಲ್ಲಿಗೆ: ರ೦: : *C & , , ಬಂದ ಇ ಯನ್ನು ನೆ •à ಗರು ಇನ್ಸ್೯೧೩- ಎ . 2 - ಗೊಳಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸವಿಪ ಶಿಫಮಾಗಿ ಹೋದ.. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ: ?* ಗುಪ್ತ ಪೊಲಿನಿ ” ನವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನೆಂದ: ಪ್ರತಿದಾತನಿ? - ಆ ಕಳ ಚರಣನೇ ! ಸವರತ ವರಾದೆಯಿಂದ ಕಾಪಿತ ಬಣ್ಣನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತಾವೂ ಕುಳತುಕೊ೦ಡರು, ಕಾಳಿ'ಶರಣನು ಇನ್ನೂ ತರ., ಆರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಮರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರಬಹುದು, ಅಂಗದಾರ್ಡ್ಯ ವ ವ ೩ಭಾವದಿ: ದಲೆ d G | ಳ 1 - E + + | 4ಿ "

1 I kn}

1 44

ಅತಿ 9xc_ ಓ } . , - 3 | | | pH ' (19 )