ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

wronmmmmm ವಿಲಾಸಿನಿ wwwmmarronnanim . ವಾಗುವುದು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲಲಾಟ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ನೇತ್ರಳf ವನ ಪ್ಯನ ಹೃದಯಕುಹರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ಮನೋಗತವನ್ನು ಅದೆಸಗಿ ಕ್ಷರ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ತರುವುವೋ ಎಂಟಂತ ಪ್ರಕಾ ತಿಸುವುವು. ಮ»ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಾತುರಾತಿಶಯವು ಪ್ರಸ್ತುಟವಾಗಿ ವ್ಯ ವಾಗ ಮ . ೬ : wಪ್ರ : 8:ವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ! ಸವಜಿತ •

  • ಏರಿಕೆ

| ನ

3 ಡಿ ಗಿ A ೪೩ * 235 ರನು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಮೇಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪತ್ತೆ ವಾ ರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನೆನಿಸಿ Aಂಡನು, ದೀರ್ಪುದರ್ಶಿ ಯ, ಚಮತ್ಕಾರಿ , ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲದೆ, ವ ಹ ದ್ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರೂಕದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಮನೆಸೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃತಕಾರ್ಯನಾಗದೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್. &: ಹೇಳುವುದರಿಂದೇನು ? ಕಳಚರನು ಅಸಾಧಾರಣನಾದ ಸದಾ ! ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಕಾಳಿಚರಣನೆ ತಮ್ಮ ಸಜಾ ಖಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಂದ ಇಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬಹುಸಂತೋಷವಾಯಿತು ? ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ !! ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ನಡದ ಸಂಘಟನೆ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ೯ಸ್ಪೆಕ್ಟರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕಾಚ ಬೆಣಸು “ ಯೋನೋ ನಡೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ರ. ರಕ್ತ ಗರು ತಿಂದ ಶನಿಯು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೆಂದr , ಆ ಮೃ ದೇವರದಿಂದ ಹೊರಸೂಸಿದ್ದೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಕಾದದ್ದು ಇವನಿ Core 4ಿ ಇಾಗಿಲ್ಲ ! ಮೃತರಾದರೆಂದು ಈ ಕಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸ: ಸಾಧ್ಯ ಎ ಗುಂ ಲೆವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಷ' ಪkಳ್ ಒಲವು * • ಜಸ್ಟ್ ರ್ಇ ಸೈಕಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು**ಕವೆ 'ಜನ ರನ್ನು ಇ . ವರೆದ ತೆಂಕು ಶಂಭದನೆ ಗಮಕಿಗೆ'

  •  : *

of !

  • 17

- 1 ಕೆ _ ಎ 1 " (d Git. C . °° - - J, L ty | | | | | > >

1 ಈp & W

  • *ಎಳೆ ಆಶdeesು ಅವರನ್ನು ತಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದ 'ಮಳೆ' ಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದನು ಅವನ *

2 )