ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದ: ಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ ಚತುರ್ಥ ಗುಚ್ಛ.

4 | - re*

1

T ಈತ. M -

ವೆ? ನವರಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲದು ವರ್ಷ * ** ವ ಮಸಗಿದ್ದಿತು. ಆ ni:, 'ಬಾ..', ಪಿ. , ಸಭೀರವ್ರಣ, ಎಂ. ಎ. ವಿ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೆ ತಿದ್ದನು. ತನು 'ಸ: ಕವಿಂ 1 ಇಂಭ ವ ದು: ನಂಬಿ ?ಯ ಳ್ಳ ಗುಮಾನ ” “ನು, , ವಸುಶಃ, * * * * * * * ಗೃಹ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾ ನ: . : ಕಂಭದ ಸ್ಥನ ಸೇವ+ಸe . • ಮಾತು ! ಸೆವಕವಾದರೆ ಆತನೇ ಸರ್ವಾಧಿ ಕ್ವಿಯಾಗಿದ್ದನ, 1 ಘಂಟು ಗಾನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಶ: ಗೆ ಆಧೀನ ! ಸರ್ವಸ್ವವೇನು, ಶಂಭು ದಷ್ಟನೇ ಆಶನಾಜ್ಜೆಗಳಿಗೊಳಗಾಗದಿರು ಆಗಲಿಲ್ಲ !! ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಮನಃ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿತು ? ಆತನೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಸ್ಸ ಹಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿ (ಸ) ರಘಪಿ, ಮಾತಾಪಿತೃವಿಹಿನೆ:ತಾ: | ವಿಜಯಿನಿಯನ್ನ ನನ್ನ ವ 'ಲದೇ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. - ಈ ದಿನ ದೇಸೀ ತಿ ವರವನು ಅವಲ ಚೆಂತಾಕಾಂತ ! ಶವಗಳನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ ... ” ಯ ಸುಲವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆ೧ಟ್ಟು ೫೩೪- ತರವೇ ಮೊದಲಾದವರು ಹೊರಟು ಹೋದ. ಆ Q? ದೆವೇನು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂದು ೫ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ - ... ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯನು. ಅ# ಸಾತ್ ಆರೋ ಒಂದಂತಾಯಿತು ? ಹಿಂದಿರ? : ನ. ಆಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತು ಅವನನ್ನು ಕವಿ * 143ನೇಶ ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಬಳಿಕರ್ದವು, ದೇವಳಕನಿಗೆ” ದಿ < ತಾಗಿ ಹೆ :ತು : 'ಕೈಸ” “ಸು ಸಂಭವಿಸುವುಡಿ ಎಂದು '- 'ವಳ ಹನು ! <3 - J K N ದನು !! ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಬಾ ಹುಗು "ಜು ? ........: ಮನನ ವೇಳೆ ಶುರತ ತವಾದ ಅನುಮಾನ : ತಾವಾಗ 3 ಈ ಗೃ..

4 ಇನ್

& , . 4 Y, 15 • T . .