ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ 3 £9t 5. ತಪ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ಈ ಜನರು ಸ್ವಪೌರುಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ? ಇಲ್ಲದುದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಇದ್ದುದರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಇವರ ಆಲಸ ! ಎಂದು ಮೋದಲೆ ಗಿ ಆಲೋ ಜೆಸಿ “ ವನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ! ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, “ ಆಗಬಹುದು ! ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರಗಳ « K L ವೆನು ೨ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಾಳಿ ಆಚರಣನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದನು. * ಬೆಲ ದಕ್ಕೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವೆ ದೊರಕಿತು. ಆದರೂ ಸಂಧ ೬ ಗುಂಟಾದ ಅಪವಾದವನ್ನಾಗಲೀ ತನು ತನೋ ಇತಮೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಕವನ ೧.೧ತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ; ಆದರೂ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಲ್ಲವರಾರೆ. ಆ ಇ ರ್ದ ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಶಂಭುದಕ್ಕಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿ ಕತಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಕಂಕರಿ ದುರ್ಗದ ಸೈcಡುವೆನು ನಾ ನಂ ) ದತ್ತನಿಂದ ಸಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಆ ವಿಎಸಿಬಿಯು ನನ್ನನ್ನೆದೆ ಅನ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇವಿ ಶಂಭುವನ ಮರವನ್ನೇ ಹಾರ ಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ, ತನ್ನ ವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಳ'GLE. ಆಳೀಚರನು, “ ಸಮಾ : ಭಯಪಡಬೇಡಿ ! ನಿಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಲೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರದಂತೆ ಏರ್ದಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕ ವಾದರೆ ತಾವು ಬರಬೇಕಾಹೆದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ .. ನೋಡಲು ಹೊರಟು ಹೋದನು, ಡಾಕ್ಟರರು ಶವಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು, ಈa೪ ೪ರನು ೯ ದ ಕಡಲೆ ಸಮಸ್ತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ $* ವಿಹಿಸಿ, “ ಇದು $ ವ ವಿಚಿತ್ರ ತರವಾದ ಖನಿಯಾಗಿದೆ ಹೈ ಡೊ ನಿಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (11ycirsCyanicacift ) ಎಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಷದಿಂದ ಮೊದೇ ಮರಣ ವುಂಟಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ರುಂಡಮುಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶವ , ಈ »*

) 2

ಹಿತಿ 2 kA A