ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಜಾದಬರೀ ಸ೦ಗ್ರಹ, 3 4 4 ) (ಬ 5 ef

2 15 &

R S T Jw ನ 1

4 4 4 ಸಿ ಆ ಗೃಹದ ದ್ದಾ ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಮನೆ'... . ' ವಿಚಾರಿಸಲು, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ' ಸವಿ ! ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರ, ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ? ನಿಮಗ್ಯಾವದು ? ” ಎಂದು ಕ ಳಿದನು,

  • ವೃಕ್ಷ: ಮಹರಾಯ, ನಾನು ಹ.ದೂರದೇ ಸಮು. ಈ ಮನೆಯ ವರಾರ ಪರಿಚಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವಾದುದ ರಿಂದ, ಮುಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಹಳ ಈಗ ಹೈ”

ಕೆಲಸ;- ಆಗಲಿ ಸಾ ಮಿ ! ಸಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ಇದನೆ ಅವನನ್ನು ೬೪ ವರುಶೈ ನ, ” ಎಂದು ಹೇ, ಭುಜವನನ ಅಕ್ಷ್ಯ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದನು, ವೃದ್ದನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡೆ. ಹೆಸೀಗಿ ಹಜರದಲ್ಲಿ #3 *ತು ಕೇಳುವಂ... ೪, ಚಚಟ: ಜೋ ಜನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಆಳತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವ.: ೨೩ ನೆ * ವನೋವು ಬಂದು, ಬಹು ಆದರದಿಂದ, ಸವಿ : ಭೆ *ನನಾದ. ಮಾಡಿ ಕೆ', ಮನೆಯವರಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಬನ, ” ಎಂದು ಹೇಳ ೨೨, ೮ ಅ ದ ನ್ಯಾ ನರ್ಸಸ ಜಿ.: *' , ಸವಿ ಪದ ) ಯಾದರೂ ಒಂದು ಕೈ ವನ್ನು ಟಿ.F& 4ಸಿದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂವts *ಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ....ಇcು ಬಲ ಹುತೇನೆ, ” ಎಂದ.* * . ಆ ಜವಾನನ ಸಮಿ' ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಆಳಕ್ಕೆ ಆಗೆ ತುಲ . ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಉಜ ? ಒಳ್) ....... ಮೃಗವು ಇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂವಿರ್ಧಿಗಳನ್ನು ೩-೪ಸಿ:-೪೦ಡ: ಇತಷ: ಸ.ಭಲೆಲ್ಲ ಬೆಇಜಸವನ್ನು ಹೀರಿ?3 * cತು ಒಂದ, ವೃದ್ದೆಗೆ ಗೆ 24 ದೇ: ಸಮಾಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಾಣವ ಧಾಗಿ ವಾತಾವು ಇ ಎ - - ಕಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದರು, ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನು ೬೮: * * ಧ ಇಲ್ಲ..' ೬.54 ಯರು ಹಿರಿಯ ನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸತಂತ್ರದಿಂದ ರ್ಪಸಿ ವಿಪತ್ತಿ ಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು., ಮತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜಿ೪, ಶಂಭದ ಶನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರಗಳ ತಿಳುಹಿಸಿದನು, ಇವನೆಡನೆ 'ಮಾಸನಾ ಸತ್ತಿದ್ದ ಆ ಗೆ ಏನಣ ತೆ 36 * ಚದಂತಾಯಿತು !

44 ಈ pY !

  • *

C " & 3 | ಆಕ * * 1 1 4) 19 ) )

4 . '

t >