ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದ: ಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ, 1 4 2 3 1) } S ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಸರ್ವತ) ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಯವಾದ ಆ ರಜನಿಯ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಾವ” ಇವ ತದ ಸಮಾರಂಭ ಸವ ಯದಲ್ಲಿ ಸಾ೪೨ ಸಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಸರ್ವ ಧಕ್ಕೆ ಏಣಿಯ ದುರ್ಗಮವಾದ ಆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವರಗಳ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲಿತ !! ಕಸ್ಟಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇನೋ ಭಯಗೊ೦ಡ - ತೆ ತೆರುತ್ತಿರ ಶಿಲ್ಲ. ಸವಿಾಪದ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆದೆ ಬಣಗುತ್ತಿತ, ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘೋರಾಟವಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿವನ್ನವಾಗಿ ಬಂದನೊಂದೆಡಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ ನೆಡಿ:ಗೆ ಭಣತ) ತಗಳೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅಯನ: ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆ ಆ.. ದಿದ್ದರ ಅತಿ ದೈಶಾಲಿಗಳಾದರೂ ಇರಬಹಜಿಂ ಹೇಳೆ : 3 ' ಕೈಯ ಮಾತ? ಎಂತಹ ಧೈ ಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದರೂ ಅತಿ ದ.ರ್ಗವವಾದ (S ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುವುದು ಅಗತ್ಯವ ವಲ್ಲವೆ ? ಆದುದರಿಂದ ಭೂತಗಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಾರದು ? ಹಾಗೆಂದರೆ ನೂತನ ನಾ' ರಿ ಗೆ ತೆಳು ನಗಲಾರದೆ ! ಭೂ ಜri೯ ಟಿ ಸವ: ಅಣ್ಣ , ಎಂತಹ ವೈಶಾಲಿಗಳಾದರೂ ಈ * ತಿ ಸಂತಸವ ಸ ವಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದವೆ:೬೮ ಹುಚ್ಚರಿಗಓಹುದೆ ? ಸ ರೇ ಅfದ್ಧರೆ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರಕ ರವ ಇವೆ ? ಆಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಕನಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿ ಯಲೆತ್ನಿಸಿ ಬರುತ್ತಿಗಓಹುದೆ ? ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾವೇನೋ ಇವ ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದೇ ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗಹೊr ಹುಕ್ ನು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಜಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಮರಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದನು ! ಹಾಗೆಯೆ. ಕಣಿ ವೆಲಾರಂಭಿಸಿದನು ! ! ಕುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿದನು ! ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತೆ.: ತೆಂಕಿನಗಲಾರಂಭಿಸಿದನು ! ನಗು ತಿದ್ದವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟನು.

- ri P { + . htu K. 1