ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದು ಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ, ಗಳನ್ನೆಲು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವನಲ್ಲ ! ಆ ನನ್ನ ಮಗ ದೆಪ್ಪನೇ ಆಗಿರಬೇಕು : ಬೇರೊಬ್ಬ :- “ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣೋ ಭುಜಂಗ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದವನಲ್ಲವೆಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದು ! ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು, " ಲೆಸೆ ! ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ; ಈವಾಗ ಒಟ್ಟಿ ಗೆನುವಾಗೋಣ ? ೬ ಬೈನೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತು ಕೌ೦ಡು ಹೊ?ದಾನೆ ! ಎಂದನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ” ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೇನೆ " ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಹುಚ್ಚನು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗನು. ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕೆಲ ?, " ಅ೦ಗಾಡಿದರೆ ಮರಣವು ತಲಾದದು, ಸಿಷ ರುಬಂತೆ ಇಂಗು ಬಿಡುವೆನು. " ಎಂದು ಸಚ ನು ವರ್ಜಿ ಓವನು. ಎಲ್ಲ : ? ಪರದೆ ರಾದರು. ಹುಟ್ಟೆನು ಅವರೆಲ್ಲರನೆ ಕಿಟ್ಟ ಹಿವಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಈ •Sr *ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದನು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಚವನ ಹುಡುಕಿ “ ಇಲ್ಲಿನ್ನೆ-ನು ತಾನೆ ಇದ್ದೀತು ? ” ಎಂದಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಳು ಒಂದಿಗಳನ್ನಿರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆ+ ೨೨, ಹಜವನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಪಿಶಾಚವು ಹಿಟ್ ಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ' ಇನ್ನಿ:ದ ಬಂದ ೬ ೬೬ ವA ಆ ! ಹಿಡಿದು ಕೆಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋ• ಕೆಲರು ಒರುವ ೬೬ * ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬದಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ದುವನ್ನು ನೋt: Sರೆ ಅಪ್ಪ, ಪಡದವರಾರು ? " ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವರಲ್ಲ ! ಇದೇನು ಇಗ್ಯ ಕಾಪೋ ! " ಸ್ಮವೋ ? ಮಾಯವೊ : ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತಡವೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಂಚ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿ ? ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಾಬಲಗಳು ಒಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಬೀಳಲಾರವೆ ? !! ಎಂದಂದು ಕಳ ಹುಚ್ಚನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು, ಈ ಹುಚ್ಚನೇ ನಮ್ಮ ಧೀರ ಪತ್ತೆ + ದಾರನಾದ ೪೦೪+ಚ ದ ! MY TV