ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸವ ಗುಚ್ಛ.

cid 2... "

'1 '. 1 " } #y +

  • P

o f " ") 4 ( - w 1 O )

3. } } } It

LA, •1 | 2 1 - + ++ - 11 = A . -

೧ ಕೈಗ) ಎರೆದಿ ಕ ಗ " ಮನೆ “ದಿ ತಾಂದೆ. ೯ನೆ - -:* ರಾಯರು ಈ ವಿಧr :ಲೋಚXಲಾರಂಭಿಸಿ - ಯಾವ ದರ :- ಶಂಭುವನು ಮೊದಲು ಮಾರ್ವಾಡಿ “ಳಗೆ ಏಸ ಯೋ: ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ರ. ಪ್ಲಾನೆ, ಆದವಾನ ವಿಧವಲ್ಲದ ವರವ : 23::- ದ ು ಧTರ್‌ ; 44 cುಟ.. ಮ್ಮ ಸಿರ ಒಣೆ: ದ, ದೆ. - ನ ತ... ವಿಧಿ ವ ಟ ವ ಶ ಷ (ಒಡಲೆಂದು ಬದ ಬೆಲೆ : 5 ವಾರ ೬೬೬ ೮ ಸಮಯವನ - ಸಿ ಡಿಟ್ಟು * ನ. 1 ; ೩, ..!ಇಟಿಗಿ ", ಇಾತೆ ಸೊಗಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿನಾ "? ಇದು ಮುನ್ನ ಕ? C೧ದ. ದೊC - ೪೬ ೪೦ ದ ಆಲ.ಇಲ್ಲಿ ಬS A &; ನ .ಕೆ. ನ. * * *ವಾ?'....... ಸರಿ : * 6 - Kಲ್ಲಿ ೫. " .. . . . . . . . . * • , ೨, ಎ ಕೆ . ಕಫ T ಇ ಲ್ಲಿ ಮೇcs..... , * * 1 - 3 3rವಾಗಿ ಕಂಡು ಬೆರಗೇ ಇರ <೩ ಸ ನಿ ೧, * * + ಚೆ , Aಚಸಿ೬ . 'ಸುವ ಈ ಸಿ. ವೆ ಯ ವ ವ ವ ಇ.ಅದಪ : ಅದನ್ನು ಬಿತಮೆ- ಭಕ • ವೃS - ನ - ACS > . . ಕ ತ ಕರ್ತ ವಾ: Jಂದಿ ರ ಗ ೦೧: : . . # 3 4 - : " ಎಂದು ಮೊAL'S+h * * • ಸಿ, ಈ &ಗೆಣಸು : ಗೆ *' " ! -: ... ? ಆವ ನೇನು ವd CS : ", ಇವಸ : ಎಳ್ಳಿ39.5ಸ ! ಎ೦ತನ : ... - ಕ ಸ ಸ ವವ ? " ಎಂದು ಅಲಿ. + ಸ. ರುಬರ ಮೇಕಾಳLF Jಕಿನು ಸಿ ಗೆ ದ. 2 ಜೈ ಜೈಪು :-- ಮಹಾಶ ವರೆ, ಇದೇನಿಷ್ಟ ೬ ವA 5 ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನ ಆವGJವ ಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವದು ? ನಿಮ್ಮ ಸದಸಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಿ ತ ಭವ ಭಗವತಿ ಯು ಇರುವಂತೆ ೮: * ರುತಿದೆ ! ಮನೆ ? + - h 4 +

  • 3 4

i | ತಿ 3 | | |

  • 1st

. | 1 '

3

k} > 1. v

{ u .