ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

, Fr Pau 1 Fa +ve ವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆ ಇh A F as " ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವೇಕನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟನು, ಇ- ಸೈಕ್ಷರ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ೪: ಇತ ಇವೆ. ಕನೆ - ಕೈದು ಬಂದಗನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವೇ ಕನ ಹಳ ಒಳ : {\: ತನು, “ff, ಚಇನು, “ ಸಮೂಾ ! ತಾವು ನಿಧ” ಇದ. ' '. .... ... ಇವು ನ ?? ೩. ತಿಗ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಒಪಳ : . ಖಾನ ವೆ . ಫ ಫ ಗತಮಗೆ ಕಮಕೂರು ಇದಕ: ...: ೯. ಓಡಂದ) ವ.: ತು ಭುಜಂಗರಾಯ ಇವರ ಸ... ..... ... ಓ .ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ” ಎಂದು • 4 : : :- * * * * * ಎಲ್ಲ ದ: .. . ' : 1 4 ....... . . . . ಈ ಸಮುದತ್ತನು ವಿಲಾಸಿನಿ . . . . . . . .. ೧ ಮ * ". .೧, ವಿಲಾಸಿನಿಯು ತನ್ನನ : : ದ.. ..... : ವ.: ಟೆ ನು ಈ ಮೊನಿಯಲ್ಲಿ ,

ಕಿ A Y 1

1 - s ಒ

  1. s

U P4, 5 C S T ... ಪ 6, .. . . . . . . # ವಾದುದು ? ಆದರೂ ಪೆ."", ". . ' ' " ? - 4. ಇನ್ಮ ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ನೀಚ ನಿಂತೆ - ೨ : * * * * * * - ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸಮ್ಮ ತಿನನೇ ! ! ಕನ: ” ಓಟ - ೫೨ ... » ೭: ಸಿನಿ ಇಂದ ತಿಳಸದೆ ಅವಳನ್ನು ಪ ದ . , , , ವ . ..: * * * : : ಬವಳ ಸಮ್ಮತಪೂರ್ವ ಕ ವಾಗಿಯು . ಟಿ . . . . . - , ಮಿರ್ಶ ಇವಲ್ಲಿ ಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ? ಬಸ್ಸು , ಕೆ. [೯x. CT. ) 1) ದೆ: ವ ನ ..." 3 ೩ ಸ ನಲ ವ ಆತನ ನಡತೆಯನ್ನು ಒಲ್ಲೆ ಮಾವ ೯ರಿಂದ , ಒತಹ ಸಿತವಾದ ." ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸ ಲಾರನೆಂದ: ಪಳ ಎಲ್ಲ ಎವಾ *« Cac { 4 ೪ ಲಾರೆ, ” ಆತ ರಣ -: ಈ ಫ. ಗಾಯನಿಗೂ ಸೈಮಚಂದನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ* ಮಾದರಣ ಇದ ಸುಗೆ ? : ಚಿ - ಟಿ + 5 :- ಇಇ) !! a ) " 14 G

4 = + = = p. A 14 (