ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ: ಸಹ, - 21 | | s & ..

J 4 | =4 3. C 1 4 3 4 3 14 , 5 - - 4 1 05 CA # Iy 11 0 k 4 ) 6 + 1

1

| | | 1 " 1 1 1 1 1 ಖಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ ! ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ೪ ತಿನ : ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಅಲ್ಲಿಂದ , ಆಸ್ಪಕ್ಷರು, “ ಪತ್ತೇದಾರರ ಸಡ್ಲು. ನನಗೆ ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯ ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ :ತಿರುವುದು. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಆಳ ರ್ಯ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಡ, ನಿದ್ರರೆಂದು ತಿ: # ಇದೆ. ಇದು : ವಇ ಪಿ - ಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪುಟ- ತತ್ಸೆಗೆ ಉಾರವು ಎರಬಹುದು ” ಎಂದಂದಿದೆ. ಕಾಳಿತೆ ದೇಣನು ! Q * Swಳ ಸಂತ: . - x: ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು * ಎಧ್ಯವಾದರೂ 15 1. : # ಊರ್ಮಿಒ. ಪ್ರಣಯಪಾಶದಿಂದ ಅನೇಕ : ನಿರ್ಧ ಗಳ ಸ ಶಕೆ... – ವು. ಪ್ರೆ) ; ಚಂದ್ರನು ಹೋದ ಐ ಸಿಸಿವ ನ ದು ಮ : 1 ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಗರ ಯವ ಹ75 ಕೆ Ta Ta 5 ಬೆ ೧ ದೂರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆ Tಎಂ ನಾಗಬೇ ಕಂಡ "ನಾಗಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವು “ತಾ ಇ- ೪ : , " ಏ ಏಕೀಭವಿಸಿದ!". CS, ಆದರೆ ಅವರು ಗಂಭ: ಇಬಗಳನ್ನು : ( . 58 ಕೆ ಎ ! ಅ ನಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ - ಒವನ ಸs: FC 14: Set ಸಿ, ಡಿದ ರಿಂದ ತಮಗೆ ಆವಧ ವಸದ ತೊಂತಿ . . 143 1 ... ....- ಬಿ ಸಿ ವ ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಐಎ ಯಶಃ ಅವರ ಆಕ್ಷಿ" ! ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಂದರೆ ಬರು ೩ ವಾದಿರೆ ಶಂಭಗತ್ಯ ಬಟ್ಟು ೬ : S, Jನವಾಡಿ ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಎಳ್ಳಿಯೋ ತೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇ.ಎ.ಇ ಕ್ಷಣತೆ ರ್ಪಸಿ, ತಾವು ಬಹು ನಿಸ್ಪೃಹರ:ತೆ ನಟನಟಿ- --- ೮ ರ ೬-೮ !! ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ , ಪರಿ ತಳ ಮರ್ಮ ವನ್ನು ಆರಿ ಯದವರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸಮಾಡ• ಕೆ., ಭಜಂಗಮ: :ಿ ಸಕಾ ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀ *ದವು. ೧ : ಸೈರು " ಸರಿ ! ಹಾಗೆಯೇ ಇರಓಹುದು. ನೀವೇನನ್ನು ಮಾಜಿ ಜೆ - ಆದರೂ ನಾನ ದನ್ನು ಮಾಡುವೆನು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿ~ $ “ನಿನ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಗುಟ್ಟನ ಪವಾಡವ ಭಾಗವು ತಮ್ಮ ಇಳg 3 11

  • 13

'$ ,

  1. ## .

1 1 + 1 1 1 1 1 | | | 1 1

  • .

Y " 1":{ }: { } { , . .