ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ್ಮ ವುದು ! ! ಪ್ರಪಂಚವು ಮದಾಂಧವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಬಲೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಬಲೆಯರೆಂದು ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲ !! ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ! ಎಂದು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದನು, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪತ್ನಿ ಮದಿಗಂಗನೆಯು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಿರುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತ, ಆರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣರೆಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವುದೇನು ? ಮಾಡುವುದು ತಾನೇ ಏನು ? ಪತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಶಾ ಆಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಆತನೇನಾದರೂ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಾಕ್ಷ ಹಾರವು ? ಪುರುಷರು ಮನೋದಾರ್ಡ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರವ ಆರು ? ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಂಜರಿಯಲುದ್ಯುಕ್ಯಳಾದಳು, ಹಾಸೊನ್ನು ವ ನಾಗಿದ್ದ ದಿನೇಶನು ಪ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸವಿನಯವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, “ ಪ್ರಿಯೆ ! ಇಂತಹ ವಿಪರೀತವಾದ ವಾಗಾಡಾಂಬರದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ? ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವಾದ: a ಕಾರುಣ್ಯವುಂಟೇ? ಛೇ ! ಅಂತಹ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ಕಿಯ... ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ರುದ್ರರು ? ನೀವು ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖರು ! ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ದಿನೇಳನ ನ ನ ವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ದಿಗಂಗನೆಯು “ ಅಯುದ. ! ನಾ ಅವ್ರ ಮನಿ.೯ ರಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ನಿಷ್ಕಳ೦ಕರಾದ ಸಾಧುಗಳಎ ನ ಸಿಹವಾಸವೆ: ಆಂಶಿಸಬೇಕು ? ನಮ್ಮಂತಹ ಮೂರ್ಖರದ ಮುಂದ .. ಈವ ಸಈ ದು ಗಳು ಅವರ್ಣನೀಯವಾದ ಕಷ್ಟಪರಂ : 1 * * * * * *ಗಣಿ ತಿಗೆ ವುದಲ್ಲವೆ ? ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ : ೨ ಎಂದನ್ನು ದಿನೇಶನು, “ ನಾವೇನುತಾರೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ? ಛೇದ್ಯವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ವಸದಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆ ಪ್ರೀತಿಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಲ್ಲೆವು? ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾದಿಂದ ನೀವು ಕುಣಿದರೂ ನಾವು ನರ್ತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹ• ಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗದು ಸಮಾಧಾನವನ

  • *

3 St.