ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಾಸಿನಿ

- * ? 1"

f

| J+ Gd n ಇy 1 4 ' . ವಿ 4 . K ?

I L & . ದಂತೆ ಸಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ರ್ಆಸ್ಪೆಕರು ದೆವೇ ಶನ ಕಡ ನೆಲ್ಲಿ , “ ಸಿಸು ಸಮಿ: ? ಕಾಗದವನ್ನ ವೆ.* *ಡಿ ಹು ಭಿತ ರಾದಂತಿದೆ : ಸುರ್ಬ ಮೇ 3. ? ಏಕೆ ? ಗೆ 2 ? ನನೆಂಬಗೆ ಹೇಳ ಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ! ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ಯ ಉಚ್ಛರಾಗ: ಸತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವೇಶನು ಹಾದದ ಸಂಗತಿಯು ಇಸೈ*ಕಿಗೆ & ಬಗೆ ಪರಿ ಸಾಮವು ನೆಗಾಗಲೇ ರಂದು ತಿಳಿದು, ಎಂತಾದರೂ ಇದೆ. ೧೯ದ *ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇ#cಮ ನಿಧ: ರಿಸಿ; ಏನಾದರೇನು ? ನನ್ನ ರಸ ಚಾರ ! ಅದರ ಗೊಡವೆ ತಮಗೆ ಇಚೆ ? ” ಎಂದಂದು ಸರನೆ ಹಿಜರಿದನು. ರ್ಆಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಏ ಕುವ ಎದೆ, ಈ !! ಜೈ ಜೈ ! ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ ನಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಗೆಜೆಟೋ ? ಆ ರಾಗದೆ ಗಿಯೇ ನಾನಿದುವರೆಗೆ ಈ೪ ತಿದ್ದುದು, ಕಾಗದವನ್ನು ನೆಡುವ ಇಲ್ಲವೊ ? ಎಂದು ಘರ್ಜಿ ಸನ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಗದವನ್ನು ಕಳೆ” ಜೋಗ, “ಏಸಿರಾ ! ಇ:+ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ? : : ದ ಮನೆ ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಗದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಸಿನವರ ಹೆದರಿ ಗ ' ಇ ಬಿ. ಜಿ. - ? ನಾನು ಸು ವುದೇ ಇಲ್ಲ ! ಏನು ಮಾಡವಿದೆ.: ವ SC ! ' ಎಂದು ಕಂಪಿತಸ್ಥ ಗುವ ಹೇಳುಕಾಗದವನ್ನು "ದಿಬ ರಾ ? # ) ೧. ಗ೨, ಆ ಸೈರು ಘೋಶ್ರೀ ಬಿ ಸ್ಪದಾಗಿ ವಿ- 27 ಓವಣನಿಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೆ! - 5 ಕೆ : ಲಾ ಈ 3 ಬಿಟ್ಟನು. ರ್ಇ ಸೈಕ್ಷರು, ಕಾಗದದ ಬಪ & Curis' # ಇದೆ.! : it , , c} ವೇಶನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾವಲುಸಿ ತಳಿ * * *ಇಷನ್ನು ನ. ' ಜತೆ ೧) ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದ. ಇಾಳಿಚರಣನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮ ಗು - 1ಳಿಬರ ಸಿ ಲ್ಲ ದಿ ದುದರಿಂದ, ಅವನ ಆ ಉದ್ಯಮ 3.ಬೆಳ್ಳಂದು : ಟಾವ ಆ ತಾಪದಿ ದ, ಮನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಆ೦ಟಾದ ಇವರಿಯು ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಬಾಧೆಯಿ೦ದಲೂ, ಅವನು ವಿಶ್ರಾಂತನಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು. ಆದರೇನು ? ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಕೊಂಡನೆ ? ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿಶ್ರಾಂರ್ತಿಪೆಕ್ಷಿಸು ವವನಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅದ ಒರಿ:ಗುವ ಗರ್ಭ'ವೂ 0 " / + 1 x 11 3 ಡಿ ।