ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವಿಲಾಸಿನಿ

1 1

  • 1 24

1 F \ #\r\ + 5 X f t + *

  • * * *
  • *

ರೇನು ? ಪರಸ್ಪರ ಸಾಹಸವು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು | ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗದಿರುವ ಅಪಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೇಯ ವಾದುದು ಮತ್ತಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಕಾಳಿಚರಣನು ಭಾವಿಸುವನು. ಸಮಯವು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವೆ ! ” ಎಂದಂದುಕೊಂಡು, 14 ರಾಯರೆ, ವೃಥಾ ಕಾಲಹರಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಷಂಡ 'ರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ತನಾಗಲಾರೆನು, ಇವ ರುಗಳನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಮೃತನಾಗಬೇ#ು, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪತ್ತೆದಾರಿಯ ಕಲಸವೂ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವೂ, ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೆ ? ” ಎಂದಂದು, “ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವ ಗೇನೆನು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರೋ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆವುದನ್ನೂ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಬೇಡಿ, ಆದರೂ ತಿಳಿದುಬಂದ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಂತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕಾಗದದ ಮರ್ಮವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗಿರುವುದೆಂದು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯ ತಪಡ ಬೇಡಿ ದೇವೇಶನನ್ನು ಬೈದಿನಲ್ಲಿಡಿಸಿ, ಭುಜಂಗನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅತಿಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ನೆ : ೬ ಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬೈದಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ರ್ಇಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ, “ ಇದೆಂತಹಕೃತ್ಯ! ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆದ ರಾಧಿ !! ಇದರ ಗುಟ್ಟು ಹೀಗೇ ಸರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೆಂತು ? ಇದಾ ವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೂತ್ರ ಧಾರನು ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಹಸವನ್ನೆಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳೋಣ ” ಅವ ನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳ್ಳನೆ ? ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಸಿಯಾದ ಕಾಳಿಚರಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಜೆ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಈಡೆ ? s