ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೧) ಕಾಸಾರಂ. •••••••••• ... . . . . .... ಕಡಪುನ ಗೆ ವಂಕರರದಿಂ ಪೊಯಮಟ್ಟಿ ಅವಾಳ್ಳಳಾಂಕಿಳೆ | ಗಡಣಿಸಿ ಕಾದಂತಿರ್ದುದು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಕಾಕಿನಿ ಮುತ್ತಿ ಸುತ್ತಲುಂ {8೩೬

  • (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ9) ಸರಿಗೆ ವರಲಾರುಮಿಲ್ಲೆನೆ | ಸರಿಗೇಡ್ ಬೆಡಂಗುವಡೆದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಗಿಳಿಯಂ | ತಿರೆ ತೆನೆಗಳನೆಡೆಗಲಿನಿದು | ದುರುಕೊಪಾರುಣಿತತುಂಡಮದಟರ ತಂಡಂ 18೭೭

( ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಪುರಾಣಂ) ಇ೦ತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಕೌಂಟೆಗಳಗದ ವರ್ಣನಂ, ೨೧, ಯುದ್ಧವರ್ಣನೆ. ಯದುವುಗಧಸೈನ್ಯಯುಗದೆಳೆ | ಕದನಂ ಮಸೆಯ ಮರುಳ್ಳಡನಿರ್ದುತ್ಸಾ | ಹದೆ ಪಲ್ಲಂ ಮಸೆದುವು ನಾ | ರದನುಗುರಂ ಮಸೆದು ನೋಡುತಿರ್ದ೦ ನಭದೊಳೆ |೪೭v ಇದು ಸರ್ಣವಘೋಷನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬಂದಂತಾಯ್ತನಿಪ್ಪನೈಸೈ || ನೃಂದ ಘೋಷ೦ ಕಿವಿಗೆ ಮಾಗಧನ ಸೇನಾಘೋಷವೆಂದಚ್ಯುತಂ | ಕದನೋತ್ಸಾಡದೆ ಸೂಸೂಡರೆ ಮುಯ್ಯಂ ನೋಡುತುಂ ಬಾಹುಕಾಂ | ಡದ ಕಂಡೂತಿಗಳಂ ತೆರಳ್ಲೆಡೆಯಾಯ್ತಂದೆಂದು ಮೆಯೊರ್ಚಿದಂ |೪೩೯ ಅವನಿಕಂಪನನಬ್ಲಿ ಶೋಷಣಮರಣೋನ್ಮೂಲನಂ ಭೂಮಿಭ್ರ | ವಹಕ್ಷೇಪಣಮಿಂದ್ವಿನಸ್ಟಲನವಭಾಲೋಡನಂ ತಾರಕಾ | ಚೌವನಂ ಪದ್ಮಭವಾಂಡನಿರ್ದಳನವಾಯಸ್ಮಧ್ವಲಾಮೋಪದಿಂ | ನನಗಿನ್ನು ಪೋಚಲಳ್ಳದೆದು ಮಗಧೇಶಂ ಕೋಧವಂ ತಾಳದಲ [೪vro + ಹೊಡಮರುಳ್ಳಡದಿಂಬುತ್ತಾ * ಸಸ್ತಾಂಬುಧಿ