ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೧) ಕಾವ್ಯನಾರಂ. hry G * * * * * * * * * *

  • * *
    • * * * * * ,

ಮುಳಿನಿಂದಿಸಿಡವಾಗುವ | ತಿಳಿಮುಗಂಗಳ ಶಿ೪ಮುಖಂ ಕಂಜಾತ | ಗಳ ಕಂಜಾತಮನಲಿ ಪೂ || ಗೊಳನಂ ಪೋಲುದು ರಣಂ ಧನುರ್ಧರಧುರದೊಳೆ ೪ ಕರುಳೊಕೊಕ್ಕರ್ವಿಯಿಳೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ನೆಣವಳಿಕೆ ಸೂಸಿ ಬಂಬನ್ನಿ ದುಳ್ಳು | ದ್ದರೆ ನೆತ್ತಕೆ ಸುಳ್ಳಿನುತುಂ ನಿಮಿರೆ ಕೆದ ಖಂಡಂ ಕೊರತೆ ಸೆಕ್ಯವೊಗು | ತಿರೆ ತೋಳ ಬೆಳಿಗೆ ಕಾಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇತೊಡೆ ಕಡಿವೋಗ ಲೈ ಜಿರೇಟೆ ಮರ್ಧ೦ | ಕರವಾಳ್ಳೆ ಬಾಳೆ ಪಳಂಚುತ್ತುರಿಯನುಗು ಟೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸತಾನಂ [೫೩ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) - ಮುದಗಂಧಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಮಸಗಿ ಕೋಪಾಟೋಪದಿಂ ತಳ್ಳು ತಾ | ಗಿದ ದಂತಂಗಳ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿ ಗುಲಮಂ ದಳೆಂಬಿನಂ ಬದಿ ವಾ | ಅದ ಕೆಂಡಕ್ಕೆಣೆಯಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಯ್ಯಾರೋಹಕ ಬೆಗೆ ಪ | ತಿದ ಬೆಟ್ಟಿಂ ಪೊಣರ್ವಂತೆ ಪೋರ್ದವು ಗಜವೋಹಂ ಗಜವ್ರಹದೊಳೆ | (ಆನ ತನಾಡಪುರಾಣಂ) - ವೇದೆ ಶಿತಾನಿಯಿಂ ಪwಯೆ ಕೈ ಕೆಲವಂ ಮಹಾವರಾಹನಂ | ತಾದುವು ಕಡೆ ಕುಕ್ಕಾ ಆಸೆ ಒಂದೆಡೆಗಳಿ ಕೆಲವಕದಂತನಂ || ತಾದುವು ಬಿ ಆದಂತಯುಗಲಂ ಕೆಲವಾಕರಿಣಿ ಕದಂಬರಂ | ತಾದುವಗುರ್ಬಿನಾನೆಗಳಿದೇನತಿಕೌತುಕವಾಣಿ ಕಾಳೆಗಂ ||೪ರ್v (ಚಂದಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ತೆಂ ಪಂ ನಿಟ್ಟಿನಿ ಪೊಕ್ಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಅವ ಫೋಳಾಯ್ದು ರ್ಕ೪೦ ವಾಜೆ ಕು! ಕುಚಿಸುತ್ತಿರ್ವಿನಮಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟಳತೆವಾರ್ಪಿನಂ ಬಾಳ ಬ | ಲ್ಕುಯುಂ ನೆತ್ತರ ಪೂರಮುಂ ಕೆದy ಆನ್ಲೈಂಬಾಯ್ತು ಬಾನೆಂಬ | ರ್ಗೆ ಬೆಂಡೆಟ್ಟ ಕಲುಕೆ ವಿವಾನಿತು ಕಾದಂತ ತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮದೊಳೆ 8೯೦ s ನಭಂಧನುರ್ಧರನಭದೊಳಿ.

  • ನರು