ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦೬ (ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (-೧, ಪಿಡಿವುದು ಕರ್ತರಂ ಕರವೊಡಂ ಸಿರಿವತ್ರನೆಹಡೆಕ್ಕರಂ || ಚಡಿಕೆ ತುಳಾಡೆ ಪಟ್ಟಿಮುಗುಡಂ ..ದಣುವಿದ್ದಿಪಟ್ಟಸಂ (?) la{೧೧ - ಉರಗರ ಜೀರೇಣಿ ಪಾತಾಳದೊಳಬಿಳದಿಶಾಚಕನುಂ ಗೆಲ್ಲವಾಟು | ತಿರೆ $ಪೊಯ್ದು ತಬ್ಬಿಯಂ ಬಾಡವಮೊಗೆಯೆ ಪಳಂಚಿತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಮಾ ರ್ಗಾ೦ | < ತರಮುಂ ಬೆಂಡೇನಂ ಪೋಗೊದೆದುದು ದಿನನುಂ ಸೌರಸ್ತ್ರ ತಾರಕಂಕಾ ! ಭಲೆಕಂ ರಾಮಕೃಪಬಲತರಭುಜಾಸ್ನಾಭೀಳ ನಾದಂ !೫೧೦ ಹಿತಿ ಕಂಪಂಗೊ... ಕೃಪಂಚಜನಯುದ್ಧಂ ನಾಡೆಯುಂ ಬೆಗಳು | ದ್ಭುತವಾದತರೆತರಕ್ಷುಭಿತನೇತ್ರಾಲೋಕನನ್ನೊನೃಹ | ಸ್ತತಳವಾತಪರಸ್ಪರಪ್ರಮಥನಂ ಕಣ್ಣು ರ್ವಿಸಲಿ ಪುಂಗವಾ || ಯಿತನಿಂಹಾಯಿತಕುಂಜರಾಯಿತನಿರುದ್ಧಂ ತಾನಿದೆಂಬನ್ನೆಗಂ la೧೩ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) # ಎಸೆವ ಮಹುಡ್ಗಳಂ ಛದಕಿ ಕಕ್ಕವಡಂ ಮುಹುಳಂತುಳಾಡೆ ಸಂ | ದಸುವಿದಿವಟ್ಟಸಂ ಗುಣಪಳಂ ಬಗೆ ಖಾಸಗೆ ವಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆ | ಟ್ಟು ಸದಣುವಟ್ಟೆ ಬಾಹು ಢಣೆ ಭಂವರಿ ಕತ್ತುರಿ ಖೋಡವಂಕುಶಂ (ಲ | ಶಶಿಕುಮೆನಿಪ್ಪ ಜಟ್ಟಿಗಳ ನಚ್ಚಿನ ಬಿನ್ನಣದೊಪ್ಪೆ ಕಾದಿದರಿ la೧ಳಿ - (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಪೊಣರ್ದೆಕ್ಯಕ್ಕೆಯಿನಿಕ್ಕು ವಿಕ್ಕಿ ಜವದಿಂ ದಾರ್ದಯುತುಂ ಘರ್ಮವಾಃ | ಕಣವಂ ರಂಗದ ಧೂಳಿಯಿಂ ತೊಡೆದು ಮುತ್ತಂ ಪೋರ್ವಪೋರ್ದಾರ್ದು ಬಿ! «ಣಮಂ ಕೊಳ್ಳ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದುದು ಮಾಣೆಂಬೆ ಯಿಂ ತಂದುದೀ ! ಕ್ಷಣಕೌತೂಹಳವಂ ಸಭಾವಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಣರರಾ (A{nx $ ಪಾದ್ದು $ ಭಂಭಾರವ. < ತರದಿಂ:೦ಡೇಶ್ಯನಂದ್ರೇಗೊಡೆದುದು # ಎಸೆವುವುಹಗ್ಗಳಂಚದ :ಕಕ್ಕೆ ನಡಂ ಮುಹುಡಂತುಳಾಡಿಸಂ | ದಸವಿಡಿ ವಟ್ಟ ಸಂ ಗುಣವನಂ ಖಗೆವಾಸಗೆವಂಗಿವುಳ್ಳೆಚೆ | ಟ್ಟುಸಿರಣವಟ್ಟಬಹುದಣೆ ಕುಂಮರಿ ಕತ್ತರಿ, + ದೇ ಘರ್ವಾಂಬು, - - - - - ..