ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ v, •••• • • • • • • - ಮನಸಿಜನಜೆ ಕಣ್ಣಮನ ಜಾಣ್ಣುಡಿ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನ || ೬ನ ಜತಿ ಪೊನ್ನ ಮನ ಬೆಡಂಗು ಗಜಾಂಕುಶನುಳ್ಳ ಬಿನ್ನಣಂ |೦೩ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ವಿಶತಗುಣಮಾರ್ಗವಿ | ಕತೆಯಿಂನವರತಮೋಕ್ಷ ಸಂಧಾನವನ | ಕ್ಯತೆಯಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕವೃತ್ತಿಯ | ನತಿಶಯಿಸಂ ನೇಮಿಚಂದ್ರಸೈದ್ದಾಂತಿಕಂ |_೦೪ ( ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣಂ ) ಪರಮಹಸವು ನಂ ವಿಗತ ಗಂಡ ವಿತರಾಗಾತ್ಮಕಂ || ವಿರ ಸಸ್ಕಂ ಔರಾಹಪೂ -ಮುಮಲಂ ನಿಂಟಕಂ ತಾ ನಲಿ || ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರವಾದ ಪರನಿಂ ಮತ ಜೈನಾಗವಾಂ | ಬುರುಜು ಮಾ ಮ ಕೊನುರಾಗರೆದನಂ ಭವಾಳಗವ್ಯಾಕುಳಂ | ( ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ ) ಟಿತ ಕರ್ಮಂ ಸ ರುವಾತ್ತತತಕಯದರ್ಮಂ ಶುದ್ಧ ರತ್ನತ್ರಯೊ | ಗೃತ ಧರ್ಮಂ ಕುರುತಾವ ರಳರ್ಮಂ ಸಾರುಸಂದೇಹಸಂ || ವೃತವರ್ಮಂ ವಿನಮನೆಯ ನರ್ಮo ಮೋಕ್ಷಪ್ರಿಯೋ || ಚಿತನರ್ವ೦ ನಿಮಾರ್ವಮಕ್ಕೆ ಜಿನಧರ್ಮಂ ಜನ್ಮಪಾರಂಪರಂ || ( ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣಂ ) ಸುಯೆಂತಂರನೇಕವಾಪಸರ ಕಪ್ಢನಂ ಕಿನ್ನರೆ | ರನಂತಂತಿರಗಂಪು ಇದನತಾ –ಂದರೈವಂ ಮೆರು | ಧರಮೆಂತಂತಿರೆ ಪುಪ್ಪದಂತ ಸುವೃತ್ತೊದಾತ್ತಮಂ ಭರಾ | ದರಿಸ೮ ಛಕ್ತಿಯನಾಂ ವಿನಿರ್ಮಿಸುವೆನಿತ್ರೀವತ್ಯಥಾಬಂಧಮಂ | ಸುಕೃತಂ ಶಾಂತದಿನಕ್ಕುಮೀಕಥೆಗೆ ಶೃಂಗಾರಾದಿನಾನಾರಸಾ ! ಕನೇಬಾಯೊ ರಾಗಕಾರಣಮೆನಲೆ ಸೇಟಯುಗುಂ ವೀತರಾ || ೧ £)