ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ದೆಡೆ ಕದನರ್ಗಳೆ ಬೀಳದೆಂ | ದೊಡೆ ಬಿಳದೆ ಕವರನು ದೆ ಹಿಡುವ5 ಕಿಲಬ5 [೩೩ ಕಟ್ಟುಗೆ ಕಟ್ಟದಿರ್ಕೆ ಕಡಲಂ ಕೆಪಿಸಂತತಿ ವಾಮನಕಮಂ || ಮುಟ್ಟುಗೆ ಮುಟ್ಟದಿರ್ಕೆ ಮುಗಿಲಂ ಹರನಂ ನ ನೆತ್ತಿ ಗಂಟಲಂ | ವೆಟ್ಟುಮಟ್ಟದಿರ್ಕೆ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಖಂಧಗೊಳಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ | ಮುಟ್ಟಿದರಿಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟವರಿಗೇನಳವಗ್ಗಳಮೋ ಕವೀಂದ್ರರಾ ೩೪ ಕಿವಿಯಿಂದೀಂಟಿಸುವರಿ ಸಮಸ್ಯರಸಮಂ ತೋರ್ಪರ ಸರೋಜಾತನುಂ | ದವತೀಪಿಘಲತಾಗದೊಳೆ ಕುಮುದವೊ೦ದೊ೦ರಲ್ಲಿಯಾಬಾಲಸ | ನನಂ ಪುಟ್ಟ ಪರಾಗ್ಯವಹನಮುರಲ ಮಾಚಮತ್ಕಾರಮಂ | ಕವಿಗಳ ಬಲ್ಲವೊಲರೆ ವರಂತಾಬ್ರಹ್ಮನುಂ ಬಲ್ಲನೇ t೩} - ನರನಿಗಂ ರ್ಮಣಿಯಾಗುವೊ೦ದುಸತುವಿಗೂ೦ ಕೇಳ್ಮೆಂದೊ ಳಿಯೊಳೆ! ಇರುಡಂ ಪುಟ್ಟ ಕಾಪಮಂ ಕೊನರಿಗರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾಖತ್ತುವರೆ || ಮರುಳಂ ವು ಪುರು'ಳಾಗಿಪರಿ ಕಿವಿಗಳ ನೀಯವವುಂ ಪಿಂಡಲು | ರ್ವರೆಯೊಳೆ ಸಂದ ಕವಿಪ್ರನೇಕರೆ ವಲಂ ಬಲ್ಲರೆ ಸೆ.6 ಬಲ್ಲರೇ \೩೬ ( ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ ) ಅರ್ಥಾಭಾಸದಿನಕ್ಷರ || ಸಾರ್ಥಮನುಚ್ಚರಿಸೆ ಕಾವ್ಯನಂತೆಸೆಗುಂ ತ | ಶಾರ್ಧಮನ:ಯುವ ಮುನ್ನ ಮ | ವಾರ್ಧo ರಂಜಿಸದ ಪಳ್ಳಿಕಾವನೆಯವೂರಿರದೆ ೩೬ - ( ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ ) ಜೀಯೆನೆ ಬಲ್ಲವರ ನೆ.ಯೆ ಸತ್ಯ ತಿವಗೆ ಸೇ5 ಘಣಾಕ್ಷರ | ವಾಯದೆ ಸದ್ದಿ ವೆಂದೆರಡು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೊ'ಡೆ ಕಾಕತಾ | ೪ಯದೆ ವಾಚ್ಯವೆಂದೆರಡು ಕಡೆ ನಿಘ~ಪ್ರಡಂಧರ್ಲಾಕ | ನ್ಯಾಯದೆ ಭಾವವೆಂದರಡು ಲೇಸೆನೆ ಸೆ ಜ್ವ:ದಿರ್ಪುದೆಪ್ಪಮೆ !v t, ನಿಕ್ಕಿ: ವಂತಾಬ್ರಹ್ಮನೇ? - - - -