ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೭೧ r\ ೩೦.) ಕಾಸರಂ. ವಿಳಸಲೋಲಪ್ರನಾಳ ಪ್ರತತಿಯನಪರಾಂಭೋಧಿನೀಚಿಚಯಂ ಕೆ | ದಳರಂ ತದ್ವಾರ್ಧಿವೇಲಾವನಸಮಿತಿ ದವಜ್ಞಾಲೆಯಂ ನೀಲಶೈಲಾ | ವಳ ಕೈಕೊ೦ಡಭ್ರನಂ ತಳ್ಳಡರ್ವವೊಲಡರ್ದತೈತ್ತಲುಂ ಬಳ್ಳಮಿಂಚಂ | ತದಾಶಾಮಂಡಲಂ ಕರ್ಗನ {ಕವಿಯ ಜಲಸ್ಥಿತಬೇಮತಜಾತಂiyurl - (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಪರಿತಾಪಚ್ಚುತಿ ವಾಸರಕ್ಕ ಸುಮನಳ್ಳಿ ಸಂಪದಂ ಕುಂದನ | ಲ್ಲರಿಗತ್ತೋರ್ಣಿತಬೇಧಮುತ್ಸಳನಿಗುದೃದ್ವೀತರಾಗಮುಂ | ಬುರುಹಣನೆಗುದಾತ್ತಮೋಕ್ಷೆಗತಿ ಪತ್ರಕ್ಕಾದುದಾದಂ ದಿಗಂ || ಬರಸಾಂಗತೃತಸಃಪ್ರಭಾವವನಸುಂ ವಯ್ಕೆತ್ತೊಡೆ 'ನಾಗದೋ Iv೩೦ (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ) ನವವಿವಪ್ಪ ಕಳಪು ರಂಜಿಸೆ ಸಂಚರಿಸಾಂಗಹಾರದಿಂ | ವಿವಿಧಘನಸ್ಸನಕ್ಕೆ ನವಿಲಾಡೆ ಘನಾಗಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇತಕಿ | ಧವಳ ಕಟಾಕ್ಕೆ ಕಂಡು ರಸಮಗ್ನ ತೆಯಿಂ ಪುಳಕಾಂಕುರಂಗಳ | ತೃವಿರಳವಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಳಚಿರಪ್ರಭೆಯೆಂಬ ಸುವರ್ಣಮಾಲೆಯಂ iv೩೧ - ರಾಗರ ಬಳ್ಳ ಚಾದಗೆಗೆ ಕಾಂಚನಚಂಚಳಲಾಸ್ಯ ಘರ್ಘರಂ | ಸೋಗೆನವಿಲೆ ಮೇಖಳೆ ಘನಾಗವಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದಿ ಪಮಾಲೆ ಜಾ || ರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಜಂತ್ರದುರಿಯೆಣ್ಣೆ ವಿಯೋಗಿಜನಕ್ಕೆ ನಲಿ ನಭೋ | ಭಾಗದೆಳ೦.ತು ಬಿತ್ತರಿಸಿದತ್ತು ತಟಿಲ್ಲತೆ ಲಾಸ್ಯಲೀಲೆಯಂ [v೩೦ - (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣಂ) ತಳರ್ದಾತ್ಸಾಲಯದಿಂದಿರುಳಿ ಸುವ ಜಾರಸ್ಸಿದು ವಕ್ಕೆ೦ದುವಂ | ಚಳವಿದನ್ನ ನಾವಲೋಕನದೆ ಕಂಡಾಯವಾಯಿ ವಿಯ || ಒಳಚಡಾಮಣಿ ಚಂದ್ರನಂ ಕದನೆ ವರ್ಷಾಂಬುವಿಂ ಕೂಡೆ ಭೂ | ವಳಯಕ್ಕೆಂದುಲಿನಂತದೆ೦ ಮೊ೬ಗಿತೋ ಮೇಘಂ ನಿಶೀಥಂಗಳೊಳೆ \v೩೩ ==" - - -

  1. ಗನಿಯ, } ತರ್ಜನಂ