ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೦.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧೬೩ ನೆಗೆದ ಮುಗಿಲೋಯ್ಲಿ೦ ತಾ | ರಗೆಗಳ ಏರಿದೊಡೆದು ಸನಿದಪ್ಪುವನ೮ ಮಿಂ | ಚುಗಳಕ್ಕುವ ತತ್ತಿಗಳನ | ಆಗುತಂದುವು ತುsಾಗಿ ತೋರವನಿ ಪೊಸಗಾರೊಳೆ lv೩೯ (ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತಪುರಾಣಂ) ಬಲ್ಬರಿ ಬಿಜುವ ಪರ್ವತಿ | ಮಲ್ಬರಿ ತುಂತುರಿ ತುಪಾರಮಿಡುಕುಂಬನಿ ತಂ | ದನೆ ನಟ್ಟಬಡವನ | ನಲ್ಕುರಿದುವು ಬಿಡದೆ ಮನೆಗಳಿರುಳುಂ ಪಗಲುo \v೪೦ ನಿಳಯದ ಸೂರ್ಗಳ್ಳೆ ತರದೆ ಮುತ್ತಿನ ಸಸಕದಂತೆ ನಂದನಂ | ಗಳ ತರುಪತ್ರದೊಳೆ ಮುಕುಳಮಂಜರಿದಂತೆ ಚರತ್ಸುರಾಂಗನಾ | ವಯ ಕುರುಳ್ಳಳ್ಳಿ ತಳೆದ ಸೆಸೆಗಳಂತೆಳವು ಲೋಳೆ ಘನೆ | ಪಳತತಿಯಂತೆ ತೋರುವು ನನ್ನಘನಚ್ಚುತತೋಯಬಿಂದುಗಳೆ Kv-೪೧ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯ) ಮದಮದಿರಾಪ ಮತ್ತನ ಜಡಾಶಯದಂತೆ ಜಡಾಶಯಂ ಕಲಂ || ಕಿದುದು ಮನಜದೀಪಕ೪ಕಾನನದಂತಿರೆ ಕಾನನಂ ಕಾಂ | ಗಿದುದು ವಿರೋಧಿರಾಹಿನಿಗಳಂತಿರೆ ವಾಹಿನಿಗಳೆ ಕಡಂಗಿ ವಿತಾ | ಅದುವನುಕೂಲವಾರ್ಗಮನದೇಂ ಮಳೆಗಾಲವುಳುಂಬವಾದುದivo (ರಾಮಚಂದ್ರಪರಿತಪುರಾಣಂ) ನವನಿಳಾಂಬೊದವಂಭೋನಿಧಿಗೆಗುವ ಧಾರಾಳ ಧಾರಾಳಿಗಳಿ ಸೂ || ಸುವಿನಂ ತಯ ಜಂಝಾನಿಳನನಿಳನಿನಾಮೋದನಂ ಪೇಅ ಪೂವೇ | ಅವ ಕುಂದಂ ಕುಂದದೊಳೆ ತಳ್ಳಿಗಳಳಿಗಳ ಸಣ್ಣ ೪೦ ಗೆ ಜಂಬೂ || ನಿವಹಂ ಚೆಲ್ಪಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಾದವು ಚಟುತತಿಜ್ಞಾವಂಭೋದಕಾಲಂ [v೪೩