ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪ ೧೪ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (೩೬ ನಯನಪಥಕ್ಕೆ ತರ್ಡೆನನುತುಂ ಹರಿದಿಗೃಧುವಿಂತುಗೆದ್ದಳಾ | ಕೆಯ ಕಚಭಾರದ೦ತಿಳೆಗೆ ತಳ್ಳುದಪೂರ್ವದಿಗಂತಮಂ ತಮಂ (v೯೦ - ಬಿದಿ ಹರಿನೀಲದೆಳಿ ಕಡೆದಚಾಂಡವನಂದನದೋಳೆ ಪೊರಳ್ಳಿದಂ | ತೊದವಿರ ಮರ್ಬ ಸಂದೆಗದೆ ತನ್ನೊಡಲಂ ಬಿಡದ೦ದು ನೋ೭ರಂ || ಬದನೆನೆ ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟಿಸುವರಾರಿದ ಪರ್ವತವೆಂಬಿ.ಪರ್ವಿಯಂ || ಬಿದು ದೆಸೆಯೆಂಬಿತಭಪಥನೆಂಬ ಚರಾಚರವನ್ನು ಭೇದನ: [ರ್vತಿ (ಮಲ್ಲಿನಾಥರಾಣಂ) ಇದು ಚೋರರ ಶ್ಲಾಂಜನ | ಮಿದು ವೃದ್ದಾಂಗನೆಯರೆಸೆವ ಪಲಿತಪಧಮಿಂ ॥ ತಿರು ಕಾನನ ಕಾರಲಗೆನಿ || ಸದದಪದ್ಯಕ್ಕಾರವಂಧಕಾರನವಾರಂ |iv F8 ಆರು ತಿಮಿರಾಪಹಾಂಜನಮುಲೂಕಕುಲಕ್ಕಿದು ಪಂಚ್ಛಲೀರತ | ಕುದಿತತವಾಲವುಂಡಪಮಿದುತ್ಪಲಲಕೋಯ ಮಂಡನಕ್ಕೆ ಸು | ತಿದ ನವನೀಲಕಾಂಡಸಟಮಿಂತಿದು ಚಕಯುಗಕ್ಕಗಲ್ಲಲಿ || ಕ್ಕಿದ ಕಿಸುರ್ವೇರ ಕರ್ಬೆಗಯೆನಿಪ್ಪವೊಲಾಯ್ತು ಮಹತ್ವನುಂ ತನುಂ | - (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಪಸರಿಸಿದುದು ಕಲೆ ದೆಸೆ | ದೆಸಗವಯಕಾರನಂತೆ ಕಾಲಂ ಕಡಲೆಳೆ | ಬಿಸುಪರ್ಧತಪನತಪ್ಪಾ ! ಯಸಪಿಂಡವನಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ ಪೊಗೆಯೆಂಬಿನೆಗಂ ||y೯೬ (ಆರ್ಧನೇಮಿಪುರಾಣ) ಕರಿದಾಯ್ತಾ ತುಂಬಿಗಂ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಬಳಗವಾತುಂಬಿಗಂ ಕಾರ್ಮುಗಿ ೪೦ | ಪರಬ್ರಹ್ಮಚ್ಛಾಯೆ ತಾಂ ನೋಡೆ ಕಡುಕರಿದಾತುಂಬಿಗಂ ಕಾ ರ್ಮುಗಿಲ್ಕ° | ಪರಪುಷ್ಕೃಚ್ಛಾಯೆಗಂ ಕಜ್ಜಳರುಚಿ ಕರಿದಾ ತುಂಬಿಗಂ ಕಾ ರ್ಮುಗಿಲ್ಬಂ ! ಪರಪುಚ್ಛಾಯೆಗಂ ಕಜ್ಜಳರುಚಿಗಮದೇಂ ಕಲ್ಪನಾ ಯೋತಮಂಧ v೯೬ (...... .............. ?