ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧WI ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (೩೬. ರಸದ ಮಲಯಜಗ ಘುಸೃಣದ | ಕುಸುಮದ ಕತ್ತುರಿದು ಕವಿನ ಸೊಪಡಿಂಗಳಗಳ | ಮುಸು' ನವನೀಲಪಟವುಂ | ಮುಸುಕಿನವೊಲಸತಿಯೊರ್ವಳಡಿಯಿಡುತಿರ್ದಳೆ F೦೩ ಪದುಳಸದಂಗಮೆಟ್ಟಅದ ಕಲರಾದ ಸೋದೆ ಮಗ್ಗುಲಿ || ಕ್ಯದ ಪುಳಕಂಗಳಂಗದ ಬೆಮ5 ಮಿಡುಕೊಡದ ಪ್ರರ್ಬು ಬೀಗುಬಿ | ಯದ ತುಟಿ ಕೆತ್ತು ಕುಂದದ ಕುಚಂ ನಡುಕಂಬಿಡದರು ಗಂದೆ ಯಾ | ಆದ ಕರವಾತವೊಪ್ಪೆ ಸುನಿಲಂ ಸವಿದೊಯ್ಯನೆ ಜಾರೆ ಜಾಅದಳೆ (F೦ಳಿ ಎಲೆವಿನ್ಸೆಂ ಬಳ್ಳತುಂ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪರವಿಡುತುಂ ನೀಳ್ಪಾಂಗಂಗಳಿ೦ದಿ। ರ್ಕಲನಂ ನೋಡುತ್ತು ಮೆತ್ತಂ ಸುಖದ ನೆಲನಾರಯುತುಂ ದೂರದಿಂ ಬ| ರ್ಪುಲಿಪಂ ಕರ್ಣಾವತಂಸಕ್ಕೆಳಸುವಳಿಗಳ ಸವಿ ನಿಂದಾಲಿಸುತ್ತುಂ। ಚಲವೇಣೀಭಾರದಿಂದೋಸರಿಸುವ ಮುಸುಕಂ ಸಾರ್ಚುತುಂಸಾಷ್ಟ್ರಪೋದಳೆ! ಇನಿಯನ ನಣ್ಣಿನಿಂ ತೆಗೆದು ಚುಂಬಿಸಿ ತಂಬುಲಮಿಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬ | “ನುವಿನಿ ಕಡೆ ನೋಂದ ತುಟಿಯಂ ತುದಿನಾಲಗೆಯಿಂದೆ ಸದಿಂ | ಪನೆ ಸವಿನಂತಿರೀಂಟಿ ಕುಚದೊಳೆ ನಸುನಾಂಟರ ತನ್ನ ಖಾಂಕವುಂ || ವನರುಹನಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಳವಿ ನೋಡುತುಮೇಂ ಕಿsಜೋಡಿ ಪೋದಳೊ & (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ). ಪೊದೆದ ನವೀನನೀಲಪಟವಿಕ್ಕಿದ ಕತ್ತುರಿಯಣ್ಣು ತೊಟ್ಟ ನೀ | ಲದ ತೊಡವೊಬ್ಬೆ ಜಂಗಮತವಃಕಳೆಯಂತೆ ತಮಸ್ತನಾಳವ್ರ ! ಕ್ಷದ ಚಳಶಾಖೆಯಂತೆ ತಮದೊಡ್ಡಿನ ಲೋಲಪಾತಾಕೆಯಂತೆ ಪ | ರ್ಬಿಗ ತನು 'ದೊಡ್ಡಿನೆಳೆ ಸುಟದರಸ್ಸುಟತಾರೆಯರಂದು ಜಾರೆಯjFo೭ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಜವದಿಂ ಪೋದಿನನ ವರೂ। ಥವಾಣಿಗಳ ಮೊಗದಿನೆಗೆದ ಫೇನಂಗಳೆ ವಾ || ... ಯೋಗ { ಸೋದು.” { ದುರ್ವಿ.