ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


L೧೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೩. • .~*ಅನಂತ್ .'• - ~ ~ ಬಲವಳ್ಕೊಡವಿಜೃಂಭಿತಂ ಭುಜಗರನ್ನು ರಾಜರಾರಾಜಿತಂ | ವಿಲಸಚ್ಚಿತ್ರತಿಹಿಂಡಿನಂಡಿತನದಂಚದಮಿಜಾತಾನ್ನಿತಂ | ಲಲಿತಾರ್ಕೊಲಬಿಂಬಭಾಸಿ ಘನಯಕ್ಷಾಧಿಸಿತಂ ವೋಮುಮಂ || ಡಲದಂತಿರ್ದುದು ಫುಲ್ಲಪಲ್ಲವಮಿಳಚ್ಚಾಗಾಧರಂ ಭೂಧರಂ [೧೦೨೪ - ಅಮೆರಿಬ್ಬಂಜಸವಾಹಿತಂ ದಶಶತಾಕ್ಷಿಭಾಜಿತಂ ಪೊಲ್ಲಸ | ತುವನಸ್ಪಂಕುಳಶೋಭಿತಂ ೬ಲಿತರಂಭಾಸಂಭೂತಂ ಶಾತಕುಂ || ಭವಯಾಲಂಕರಣಂ ಪ್ರಸೂನಥಳ ಮಂದಾರಾನ್ಸಿತಂ ಸರ್ಗಿ || ಕಮಿದೆಂಬಂತೆಸೆದಿರ್ದದುನ್ನ ತರಸಾಲೆತ್ತಾಲವಿಂಧ್ಯಾಚಲಂ [೧೦೭೫ ಕಪಿಹಸ್ತಪ್ರಕರಸಕಂಪಿತಕುಜಾನೀಕಂ ಕುಜಾನಿ ಕಪು | ಪ್ರಸರಾಗೋಜಿತ ಗ್ರಂ :ರಂಜಿತತಿಲಾಪಟ್ಟಂ ಶಿಲಾಪಟ್ಟಮ || ಧೈಪುಳಿ೦ದೀರತಸಂಭ್ರಮೋದ್ಧ ತಕಲಾಲಾಸಂ ಕಲಾಲಾ ಸಹಾ || ಸಪಿಕಧಾನವಿರಾಜಮಾನವರಶುಂಭತ್ಯಂದರಂ ಮುಂದರಂ [೧೦-೬ (......... ••• ... ..... ? ಶರಭದ್ರಸಗ್ರಕಂಠಿರವಪಟುರಟನೋತ್ಥಪ್ರತಿಸ್ಪ್ಯಾನನದ್ಧ || ಹೃರದುಶ್ಯಾ ವಶ್ರನಂ ನಿಷ್ಣು ರಗರಳರಸಾದ್ರ್ರಸ್ಸುರಜ್ಞೆದರ್ವೀ || ಕರಮರ್ದಶ್ರ೦ ಸನತ್ಯಂಟಕವಿಟಮಿಲತಾಭೀರುವಂತವೃತ್ಯು | ಇರದುರ್ವೇಶಂ ಮನಕ್ಕದ್ದುತರಸದೆದವಂ ತಂದದಂದೊಂದಗೇಂದ್ರ | (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಮೃಗನಯದಿಂ ಕುವವಯದಿಂ || ಖಗನಯದಿಂ ಭುಜಗನಯದಿನಿಂದುಗೆ ತಾರಾ || ಆಗೆ ನಭಕೆ ಪಣವಧವಾ | ಟಿಗೆ ಸರಿ ದೊರೆ ಪಟ ಪಡಿ ರಥಾವರ್ತನಗರಿ lino-ov ಕರಿವದನಗುಹೋರಗಬಂ | ಧುರಕಟಕಶಿವಾನ್ವಿತಂಗಳಾದುದwo ತ |