ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೧ಳಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೪೦, (8ಂ. - - - * ಕಾರಂಡಂ ಕೆಂಗಣ್ಣ° | ಭೇರುಂಡಂ ಪೋಸು ಕಾಗೆಗಂಬೆ೦ರಿಗಂ || ಕಾಕಿನೀಳಕೊಯ್ಯಂ | ಕಿರಂಜಂಪರಡೆಸುರಗಿಗಿಡಿಪೆರ್ಗಿಡುಗ (Gloo೪೩ ಕೋಗಿಲೆ ಚಾದಗೆ ಪೋಗೆ || ನಗಿಗಲಿ-೦ಟೆಕJಂಚೆನಲೆಳಗಲಪಂ | ಕಾಗೆ ಪೊಣರ್ವಕ್ಕಿ ಪೊಂಗುರು | ಗಗೆ ಮುಕುಂದಂ ವಿಲಾಕೆ ಲಾವುಗೆ ಸೇನಂ ||೧೦೪೪ - (ಶದ್ರಕ೦) ಮರೆಯನೆಗೊಂಡು ವ99 ಪ | ಮೈರೆಯಿರೆ ಕಾಯುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದಿನೆಚ್ಚ ! ತಿರದೂಡಿದುದಜಗರನ || ಸ್ಥಿರಗುಣನಾಶ್ರಯದೊಳರುಮಿರಲಿಅದಪರೇ।l ೧೦೪೫. ಬೆಳಗಂ ಪಸರಿಸುವರುಣೋ | ಪಳದೊಳಿ ಮೃಗಿ ನಿಲೆ ದವಾಗ್ನಿ ಮುಸುಕಿದುದಿನಂ | ದೆಳes ಮೃಗಮಿತ್ತಲಸುವಂ | ಕಳೆದತ್ತು ವಿವೇಕವುಂಟೆ ಮೋಹಾತುರರೊಳೆ loo೪೬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನಾಳಿಗೆ ಮರ | ಕತಾಶ್ಯದೊಳೆ ಸದ್ದು ಕಪಿ ಹತಾಶಂ ವನಸಂ | ಗತಿಗಮದಂಪಿದುದಾ ಶಾ || ಹತಿ ಮಾಡದೆ ತಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭವನಂ [೧೦೪೭ ಮೇದರನೀಳಾತ್ಮನನಂ | ಭೇದಭಾಂತಿಯೊಳೆ ನೋಡಿ ಕುಳೆವುವು ಶಿಖಿಗಳೆ |