ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪..) | ಕಾಸರಂ -೧೦ಳಿ • -- . --- - - - - - - - ಪರಿ ಬೆಂಬತ್ತಿಯು ನಾಯಂ ಬಿಡು ನಡೆಯಿಸು ದೀನಂಗಳಂ ಚಾಶನಂ ನಾ) ಗುರೆಯಂ ಬಿಸಾಂಕೆಗೋಂಡಾರ್ದಿಸು ಪೊಣರ್ದಿಅ ಕೊಲ್ಲೆಂಬ ಘೋ ರಸ್ಸನಂ ಪೂ ೬ ೧ರೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಕನ ಪಡೆಯ ದಾಲಟ್ಟವೋಲೆ ಬೆ ಡರಿ.ರ್jಕ ! ಪರುಪಾಕಾರb ವೆನಾಂತಸ್ತಿ ಮಿರಮ ತಬಲಾತವಾಯ್ಲೆಂ ಬಗುರ್ಬಿo !inova - ಕವಳ'ಜನಿಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನೆ ಲವಿಂ ಕುಮುದೆ ಕ್ಷಣವಂತವಿ | ಮರರಚ್ಚ "ಲಗಳನಮರ್ಚಿತ ಜಂಗಮನೀಳ ಪುತ್ರಿಕಾ | ಸಮಿತಿಯರೆಂಬಿನಿಂ ವಿಸುಪ ಕಣ ಸುಲಿಗೆಲ್ಲರುಣಾಧರಂ ಸಕಾ || ೪ನತನುಲೇಟೆಸ್ಸಿರೆ ಪು? -ದಿಯರಿದಿರದೆಲಗ ತಾಣದೊಳೆ \cov೬ ( ಒಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) | ಅಲರ್ಗಣ ಪೊಲಗಿತ ಲೋ, ನಾಮ ಪನೆಗಂ ತೋಂಗೆಲ್ಲುರುಳಿ ಸೆಳ್ಳು ಗುರಿ | ಸುಲಿಸಿ ಸೆರ್ಮುಡಿ ತೆಳ್ಳನಿ:5 ಸೆ 'ನೆಸಲಿ ಪೊಂಬಾಳೆ ಪ ಚೋಲೆ ಸಿ: # ಅಲ ಸಣ್ಣ ತಿಳಿಯೆಣ್ಣೆಯೊಳೆ ಬೆಂನಿ ತೊಟ್ಟಂತಪ್ಪ ನು ಇರ್ಪು ಸೆ 1 ಎFಲೆ ಚೆಲ್ಯಾ ರ ನಿಂದ ಬೆ ಡಿಯರಂ ಕಂಡಂ ನಹೀ ಸಾಲಕಂ i೧ V೩ (ಕವಿ ಕುದಿರಲೀರವತಿ) " ತಜ್ಞರುಡೆ ಪುಲ್ಲಿ 50ಕ ವತೆ'ಕೆಯ ಬಿತೆ ಬೀ'ದಂಬು ಕಾಡ ಪೂ | ಗಳ ತಲೆಸುತ್ತು ಮಾಂಬ೪ರ ಕೃಪಡೆ ರಂಜಿಸೆ ಬೇಂಟೆಯಾಡೆ ಚಾ | ಪಳಹರಿವಿಲೋಕನವನಿರ್ಕಾಳಗೊ೦ಡಳನಕ್ಕೆ (ಾಳುಗಣ | ಪೊಳೆಯೆ ಸುಳಿ೦ದಿ ವೀರಸಿರಿಯಂತಿರೆ ಬೆನ್ನನೆ ಬಂದಳೊಪನಾ \novv (ಅರ್ಥನೇಮಿಪುರಾಣ೦) ತೆರಿದ ಬಿದಿರ್ಮುತ್ತಿನ ಹೊಸ ! ಜಾರ ಕೆಂಪರ್ಗಳುಡೆಯ ವನಚರಿಯೋರ್ವಳಿ | ತಾರಾವಳಿಯಿಂ ನನಸಂ | ಧ್ಯಾರಾಗದೋಳಸವ ನಿತೆಯನನುಕರಿರ್ದಳೆ |noರ್v (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಲ)