ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


အr အဆွဲရမ6 ၁၉g Bo Bi စသို့ eb၀ ခဝါဒပါတဇ၏၀ ဒီ၁၀ ကီရီသံ သံခဿ၂၁l ခF“ဝဝ၆JB သလဒီ IFF လီဂါ ပထ၀၁၁ပည့္ ၊ ဒီ ပထအဝသံသည့္ ယသသ3ဝသခဝ၃ သ63ဖိ ခပဗ္ဗတီ | သne-afခခံg ၏8.|ဂ၀၀ ယခအဒီ ၁၉ဠ၀ ခn ထိ 6၁၀တီ ဝါအဝ၁ ခ2ဝဝ၁၂၈၀ ။ ၉ ၃၀ဒါဝသခ၀၀ ၊ ၂၃၀အထဲ၀၁၁g 35.အg လခၚ ]ဂ၀ဂ ( ဆဲပါ၀၁၀ခာ) =633ဗီ ၌ ခပပ | #3onာ ၁F30 @ ၁၉ ! ၀ဝင်3ဝဒီ ၉၀ ဗီ ၂ ဆ65႕ခg Bဗီဒီ $ ဂ၀၀ ၁၁ခဝခအ၁) ဗီဒီ ၁၆သီ၂ခင္ ဝ ၊ na၁သိသbbonာ ဝါခခF ။ ထ ၆၁ဝဃာ ၁ ခo [ အဲဒါဖီသီခe ဖ ) ခ5၁၉ဒီ $ [ဂ၀၅ ဆီ၁၁) ခလီ ၁ ၁၁ ၁၁ ဝါးခယူအဆအထိ သ32ဝ သသမီး ။