ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೫೧ འག ་ • - - ಬೆಸವೆತ್ತಿಂ ದಿಗಧೀಶರಂ ಬನದ ಬಾಳ್ಳಂಭಂಗಳಳಿ ತಂದು ಕ | ಟ್ಟಿಸಲೇಬಂ ದೆಸೆಯಾನೆಯಂ ತನಗಮಾ - ಕೆ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ವಾ | ಹಸಮಹಂ ಪುಗಿನಿಂದ ಮುಂದುರನನೆಂಬಂ ದೈರ್ನಿತ ಸು | ಟಿಸಿ ತರ್ಮತನ ಬೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆವರೆಗಂ ಬೆಗುಂ ಪತಾವಾಗ್ನಿ ಯಿಂ || (ಅನಂತನಾವ ಪುರಾಣ೦) ಓದಿಸಿಯೆನ್ನನೇಕಸರರ್ದಿಪೆಗೆ ಕುಡ ಹಿಲಲ್ಲಿ ದಂ ! ತೊದಾನೆ ರಾಜ - ಪುತಿಯ ನೆ ಕಾಂಚನಪತ್ರಿಕೆಯ.೦ ಮುಕಾಂ ಕೆ | ೪ಾ ದಮೆ ನಾನರಂ :: *ಲಬರದಿಂಗೆ ಬಿಛಿ ತಿಯಿಂ | ಪೊದುದು ನಾಡಿ: ಕಿ೦ತತಿ ತದಿಪ ದಿವಾಲದಿರಂಗಳ್ಳಿ |_c೪೩ { ಕಕುರಲೀಲಾವತಿ) - ಪಡಿಮಾತೆ ನಡೆಟ್ಟು ಪೆರಡವಿಯಂ ಪೊಕ್ಕಾಗಳಾಗಳೆ ಬg ಲ್ಕುಡಿಯುಂ ಕಂಡು ವಯರಿ ಮಟ ನಗೆಗಂಡೆದ್ದುಗುಂ ವ್ಯಾಳ ಮೊ | ಳ್ಳಡುವ ಕಂಡು ಮಗೆ'ಭುವೆ ಡೆ ಮೊಲೆಗಂತಾರ್ದುಗಂ ನಿಂಗವಲ | ದೆಡೆ ಮೊಳೆ ನಿಂದಿರಲಿ ಯದಂಗನೆಯರು ತಡೈರಿಭ: ಪರಾ !o೪೬ - ರ್ಗಕುಂಭಂಗಳ ಮುತ್ತುಗಳ ಬeನೆ ವಲ್ಯ ವಾತಮೇನಾದುವಿ ! ಭುಜಗವಡಫಣಾಮಣಿ:5 ಚುರದಿ ಪಂ [ದುವೆ: ಕಾಲಂ || ಕುಜರೊಳೆ ಬೇತುವೆ ಭಿ ಆಗೆವೈರ್ದಗಿತ ಡೆಂದು ತದ್ಭ | ಭುಜಗಂ ವೆಡ್ಡಿ ಡವಂತೆ ಸಂತವಿಡುವರಿ ಆಲತಾರಗೊಳಿ ಕಾಂತೆಯಂ |. (ಧರ್ಮ ನಾಥಪುರಾಣಂ) - ಬಗೆಯದಿರ್ತಿ ಸುವ ನರುಳ್ಳನವುಳದನಿತ್ತು ತೆತ್ತು ಕೈ | ಮುಗಿ:ು ಬದ ೯೦ಕುವಂ ಹರಣಮುಳೆಡೆ ಹಾಡಿಯುಣ ಬರ್ಪುದೆ! ರ್ವೆಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಸುಗ ತಲೆಯಿರ್Jಡೆ ಸಾಲ್ಕು ಕಾದಿ ಸತೊಡೆ | ತುಗುಮೆ ಸುಸ್ತಕಸ್ತುತ ಆವುದಯಂ ಸಿರಿ ಪೋಗಲಾಗದೇ !_೪೬ (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ) ದಂ ! ತಾದುದೆ S ಕೀರನೆನೆ ಮುಳ್ಳರೆ.