ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಶೈವಾಳಜಾಲವಲ್ಲರಿ | ಸೀವರಕುಚಕಕಮಿಥುನಯುಗಮೊಂದೊಂದ ! ರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಗುಟ್ಟುದೆನೆ ರೋ | ವಾವಲಿ ರಂಜಿಸಿದುದಾಸರೋಜಾನನೆಯಾ |೦೯೫ - (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ತರದಿಂದೆ ಮಜು ಸೂಚ್ಚರ | ಮರಲಂಬಂ ತದಧಿಪತಿಯ ಕಣ್ಣಂ ಮನಕಂ | ಗೆರೆಯಾಣೆಯಿಟ್ಟ ರೇಖೆಗೆ || ೪ರವಂ ವಳರೇಖೆ ತಳದುವYಕುಂತಳೆಯಾ |F& (ಚಂದ್ರಪ್ರಳಪುರಾಣಂ) ನೆಲೆಮೊಲೆಯೆರಡು ಸಂದಂ | ಸಲೆ ಭೇದಿಸಲೆಂದು ಮದನನತಿಸಾಹಸದಿಂ | ಸಲಿಸಿದ ನೀಲದ ಸಲಗೆಯ || ನಿಲವೆನಿಪುದು ರೋಮರಾಜೆ ರಾಜಾಂಗನೆಯಾ |_cr೬ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಕೋಮಳಯ ಕನಕಕಾಂಚಿ ! ದಾಮದ ಕೆಂಬರಲ ನುಣ್ಣ ದಿಕೆ ತಿವಿರೆ ನಾ | ಭೀಮಂಡಳಮನಿದುದ | ರಾಮತೆಯಿಂದುಳ್ಳಂರ್ದ ಬಂದುಗೆಯಲರ !ರ್o (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಬಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದೊಡೆ ಬಾನೆಡೆ | ಗೆಟ್ಟಪುದೆಂದಡರೆ ನೋಡಿ ಜಘನಸ್ಸಲಮಂ || ನೆಟ್ಟನೆ ಬಿದಿ ಬಿಗಿದಂ ಪೊಂ | ಗಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾಂಚಿ ಕಣ್ಣೆವಂದುದು ಸತಿಯಾ Lರ್o್ರ (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣ)