ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ •red * ನುಂಗಿ +ವುಗುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಪುದು ನೆಣ | ದಿಂಗಳನಾರಾಡುವೆಂಬ ತಂದಿಂ ಕುರುಳ್ಳಿ | ಸಂಗಳಿನಿ ಕಣೆ ನಾಡೆ ಬೆ || ಡಂಗಂ ಬಿಆದುದು ಮಿಸುವ ನೂಸಲಂಗನೆಯ 8೩೦೩ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭುರಾಣಂ) ಲಲನೆಯು ಕದಪುಗಳೊಳಿ ಮಾ | ರ್ಮುಲದೊಡಸರಿ $ಪಿಂಗವೇಟ್ಟು ಮೂಗರಿಗದುಆಂ | ಗೆಲೆಗಳ ಲೋಕದೊಳಲ್ಲಿಯು | ಮೆಲೆಗಳ ಮಗರಿವುದಾದುದಂದಿಂಬಳಿಯಿಂ !೩ov (ಕೂದಕಂ) ವದನವಿಧುವಿಧುರಿತಂ ಕಾ | ಳದ ಕಲೆ ಪುತ್ರನೇsತೆನೆ ಬಿಂ ಬಿ | ಬ್ಲೊದೆದು ನಿತಂಬಾಗ್ರಮನೇ || ಅದ ನಿವಿಟಿಲೆಸೆದುದನ್ನು ತಮಧುರಾಧರೆಯಾ {r (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ ) ಅಳವಡೆ ಪರಭಾಗಂಬಡೆ | ಬೆಳಯಳ ಪರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಮುಡಿ ಸೊಬಗಂ || ತಳದೆಸೆದುದು ಕನಕಶಿಲಾ | ತಳಾಗದೊಳೆ ಮುರಿದು ಪರಿವ ಜಗುನೆಯ ಪೊನಲಂ |೬೩೦ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ) ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಸರಿಸಿ | ಮಡಗಾ ಅದಿರೆ ಮೃಗಾಹಿ ನಿಂತೀಕ್ಷಿಸುತಿ ! ರ್ಪಡೆಯೊಳೆ ಪೋಲಳಿ ನೀಲದ | ನಿಡುಗಂಭದೊಳಮರ್ದ ಪೊನ್ನ ಫೋಸಪುತ್ರ ಅಯಂ !4೩೧ ( . . .. .... ....? * ಯುಗ, $ ಸಿಕ್ಕುವೇಳೆ.