ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೭೪ ಎv ಶಿಶಿರವರ್ದಿನೆ ರ್೨ ವಸಂತವರ್ಣನೆ ೩೦ ಸರೋವರವರ್ಣನೆ ೩೧ ನಿದಾಘವರ್ಣನೆ ೩೦ ವರ್ಷತರ್ುವರ್ಣನೆ ತಿಳಿ ಶರದೃತುವರ್ಣನೆ ... ೩೪ ಸೂರೊದಯವರ್ಣನೆ 4X ಸೂರಾಂಸಮಯವರ್ಣನೆ ೩೬ ರಾತ್ರಿಯವರ್ಣನೆ ೩೬ ಚಂದ್ರೋದಯವರ್ಣನೆ ಮಧುಪಾನವರ್ಣನೆ ಆಂದೋಳಂ ,,, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಂ ವೇಶ್ಯಾವಿಡಂಬನಂ ಆv ಪ್ರಭಾತವರ್ಣನೆ ರ್ತಿ ಪರ್ವತವರ್ಣನೆ 80 ಕಾನನವರ್ಣನೆ ಗಜವರ್ಣನೆ ೪೦ ಶಬರವರ್ಣನೆ ೪೩ ಬೇಂಟೆದು ವರ್ಣನೆ ೪೪ ತಪೋವನವರ್ಣನೆ ೪೫ ವೈರಾಗ್ಯವರ್ಣನೆ ವೃದ್ಧ ವರ್ಣನೆ ಕಲಾವಿಲಾನವರ್ಣ ನಂ ೬೯೯-೭೦೩ ೧೪೪ ೭೦೪-೭೫ ೧೪೫ ೬೬-೪೧ ೧೫೦ ೬೦-೭೯೬ ೧೬೧ ರ್೭y-r೪೫ ೧48 V೪೬-vkv Vರ್೬-V೭೬ ೧ರ್೭ V೭೭-೪೫ nvo vv೬-೯೧೬ ೧v ೯೧೭-೧oರ್o ೧vv ೯೬೧-೯೬೬ ೯೬.೬-೯ರ್೬ ೯೩೦-೧೦೦೪ ೧೦೦೫-೧೦ರ್o ೧೦೧೦-೧೦೧v ೨೦೩ ೧೦೧೯-೧೦de ೦೦೯ ೧೦೩೩-೧೦೫ ೨೧೨ ಲ೦೫೫-೧೦೬v ೦೧೩ ೧೦೬-೧೦೬ ರ್o ೧೦೯-೧೧೧೬ ೨೫ ೧೧೧೬-೧೧೦೦ ೦೧೯ ೧೧೦-೧೧೩೫ ೦೩ಂ ೧೧೩೩-೧೧೩೬

  1. # # # # # # # # { ? { ?

೪೧. ೧-೬ ••• -[:o:-