ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


114 ಲೇಯ್ಯಬೋಧಿಸಿ ವರ್ಗದ ನಮನ. ಆರು ಬೋರಣ್ಣ ನವರ ಅಂಗಡಿಯ ವರ್ಗದ ಬಕ್ಕು. - ೧vF೦ನೇ ಇಸವಿಯ ಜನವರಿಯ ಲಾಗಾಯಿತು. " ಬಸವಣ್ಣನವರ ವರ್ಗ ನಗದು ಜಮ ಜನಸಿದವು ಜಿನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು 0 0 ೧೧ಳಿ ರೂ.ಆ ಪೆ, ರೂ ಆ ಜ ಜನವರಿ೧ನೆತ್ತಾ ಖರ್ಚ ರೂ, ಆ ಪೈ ರೂ ಆ ಪೈ ಅಕ್ಕಿ ೪ ಸಲ್ಲ (ರೋ, ೧) 8 ? ೬೧-Fಲ ಖರ್ಚು ರಾ ಗಿ ೫೦ ಹಲ್ಲಿ ( -೬ jo೫೦ ೨೩೧-ಜಮಾ | ನಗದು ( ) V-೧-೯೯೦, ಖರ್ಚು ೧೫೦ ಅಕ್ಕಿ ೫ ಸಲ್ಲ ( ) ಒ೦ ° °| ಮುಂದಿನವರ ಕೈ ಖರ್ಚು ೧೬೪ v. ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ವರ್ಗ. ಜಿನಸಿ ನಗದು ನಗದು ಜವಜಿನಸಿ ಜಮ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚು ರೂ ಆ ಪೈ.ರೂ ಆ ಪೈ.೫.೧೯೦ ಖರ್ಚು ರಾಗಿ ರೂ ಆ ಪೈ.ರೂ ಆ ಪೈ. ೧೩ ಹಲ್ಲಿ ( ) ೫೪ ° ° ೬-೧F೦ ಖರ್ಚು ಅ || ಕ್ಕಿ ೧೦ ಪ) ( ) | vev | doo ೧೬-೧-೦ ಜವು ಅ ಕ್ಕಿ ೨೦ ಪ( ) ೨-೧-ro ಖರ್ಚು ರಾಗಿ ೩೦ ಪ) ( ) ೧೦೦ ° ° ೧oooo. ೩೧-೧-r೦ ಜನ ನಗದು ( ) 0