ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


194 ಲೇಬೈಬೋಧಿನಿ ನಗದಿ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಬುಕ್ಕು. ಜನವರಿ, ೧vFಂ. ಜಮ. ಜನವರಿ, 030 ಖರ್ಚು. ರೂ ಆ, ಜೈ. ಆ. ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ, ವ ದಿನ ತಾರೀ ೧ ನಗದು ಹಾಜರು (3{oooo. ಬಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು....... {೦ | ನಗದು ಬಿಕರಿ....| ೩೩• |೦. (81೩೩೦ | ೫೦ ೫ ಮ೦ದಿನ ತಾರೀ ಖಿಗೆ ಸಿಲು... ko o Io H೩೩ ಹಿಂದಿನ ನಿಲು. ನಗದು ಬಿಕರಿ .. 0 |೦| ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ೬೧೭ ೦ } ೦ ೦| ೦ | ೧ » » » ೦ ೦ ೦ ೦ ಹಿಂದಿನ ಸಿಲ್ಕು. ]೬o೧೦೦ | ೧ ತಿ{ Aತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನಗದು ಬಿಕರಿ... | ೦ | ೫ ೦ ೦ ೧ | ೦ { 0 } ೦ | ೦ ೦ ೦ ೦ |

  • ೧೦

`ಕೊರೆದದ್ದು... Xo ೧೫ ಹಿಂದಿನ ಸಿಲ್ಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಿಟ್ಟು. ೧L ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡದ್ದು | ಪೆಲ್ಲ ೧೦ಕ್ಕೆ..೧oHo ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು 8೬-೦೪|| [೬೧೩ ೪ 0 ನಗದು ಬಿಕರಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ. [೧ov ೧ಕ್ಕೆ....... ೨೫ ರಾಮಯ್ಯನವ ರಿಂದ........ ೨೦] olo A ಸಿಂಗೇಗೌಡರ ಬಾ ಬತು ರಾಗಿ ಬಿ ಕರಿ ಪಲ್ಲ ೨೩ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಾಲ.........] ox oo) o೫೦