ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4 ಆಖ್ಯಬೋಧಿನಿ * ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯನಮಃ, ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಕಾಂ, ಶ್ರೀಮದೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ದಾಂ ತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಾಂ, ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಚಂದು ದಿವ್ಯಶ್ರೀಪಾದಪ ಬ್ಯಾರಾಧಕನಾರಿ, ಪದವಾಕ್ಯಪಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರೀಣ ಸರ್ವತಂ ತಸ್ಸತಂತ್ರಾಣಾಂ, ಶ್ರೀವಾಸರಾಜದಿವ್ಯ ಶ್ರೇಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರಾ ನಾಂ, ಕ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಸ್ವಾಮಿ ಕರಕಮಲಸಂ ಜಾತ ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಕರಕಮಲಸಂಜಾತ ಶಿವದ್ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಸಾಮಿ ನಾಂ, ದಿವ್ಯಶ್ರೀಚರಣನಳಿನಯುಗಳಸನ್ನಿಧೆ. • ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯನಮಃ. ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ, ಅನೇಕಗುಣಸಂಪನ್ನ ಪದ ವಾಕಪುಮಾಣ ಪಾರಾವಾರಪಾರಂಗತಾನಾಂ, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾ! ಹಾಂ, ಶ್ರೀವವೈಷ್ಣವಸಿದ್ದಾಂತಪುತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ, ಸಂಸ್ಕೃ ತೃಕಲಾಪಾರಸಂತರಣ ಧುರೀಣಾನಾಂ, ದೀನೋದ್ಧರಣನಿಪುಣಾನಾಂ, ಪಾಸೌಘನೀಹಾರಮಾಲಾಪರಿಹಾರಭಾಸ್ಕರಾಣಾಂ, ಸುರಸರಿದ್ದ ಕಣನಾದಿನಿ ಚಿತ್ತಚರಿತ್ರಾಣಾಂ, ಅತ್ಯದ್ಭುತಪೂರ್ವವಿಭವಸಂಪನ್ನಾನಾ೦, ಸರ್ವೊ ರ್ವಿಪತಿಚಕ್ರಚೂಡಾಮಣಿಶ್ರೇಣೀಶಾಣ ಕೋಣಣಕಷಣವಿರಲೀಕೃತಪಾ ದಪೀಠಾನಾಂ, ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಯತಿವರ್ಯದಿವ್ಯಶ್ರೀಮಠಮಧ್ಯ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾನಾಂ, ಕ್ರೀಮುತ್ತುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥಸ್ತಾವಿಕರಕಮಲಸ ಜಾತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸುಪುಞ್ಞೇಂದ್ರತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀಚರಣಸರೋಜ ಸನ್ನಿಧೆ. 4 ವೀರಶೈವರ ಮುರಗೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಪಾವನಚರಿತು ಚಾರುತರಸಂಮೋಹನಾಂಗ ಮದನಮರ್ದನ ಮಾಯಾಕೋಲಾಹಲ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನನಿರಾಕಾರನಿಗಮಗೋಚರ ಸಚ್ಚಿದಾ ನಂದನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾ ಜಗದ್ವಿಸ್ತಾರ ಮಲಸ್ತಂಭಾಯಮಾನ ದರರಿವಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಮದಲ್ಲಮರುಭುಸ್ವಾಮ್ಯಾನ್ಸಯ ಸಂಜನಿತಾಸಾ,