ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಲೇಖ್ಯಬೋಧಿನಿ 83 ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟು ದರ್ಶನ ಹುಂಡಿ, ಚೆಕ್ಕು ಇವ ಕೈ ಅಸಲುವೊಬಲಗು ಎಪ್ಪಾದರೂ ಒಂದಾಣೆಯ ಸ್ವಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಹುಂಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ವಾಯಿದೆಯು ಒಂದುವರ್ಷ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ದರಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ವರ್ಷದ ಮಯಿದೆಗೆ ೩ಾ 'ಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಂಪು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಸಲು ಮೊಬಲಗು ಅದರ ಮೇಲೆ ೨೦೦ ರೂಪಾಯಿನವರೆಗೆ ೪೦೦

 : : :

o0 ೧೦೦೦ ೧,೦೦೦ ೧,೬೧೦ ೨೫ao

 : : : : 2
 : : : : : : ೪೦ ೦ ೦ ೦ ೦ c c

9 ಇ 4 ೦ } 95 ಅದರ ಮೇಲೆ ೧೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿನ ವರೆಗೂ ಪುತಿ ೨,೫೦೦ ರೂಪ ಯಿಗೆ ೧ ರೂ, V ಆ ವಿಷಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ೧ ರೂ ಪಾಯಿ v ಆಣೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು, ೧೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿನ ಮೇಲೆ ೩೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿನ ವರೆಗೂ, ಪುತಿ ೫೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗೆ ೩ ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಂಪಿನಂತೆಯ, ೩೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ೧೦,೦೦೦ಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿನಂತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊ ಇತಕ್ಕದ್ದು,