ಪುಟ:ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ.djvu/೧೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ ೧೩೫ Ahwww wwwv •••••••v • wwwmM wwwwxvvvvvvvv ರಿಗ ಲೈಂಬುಗಳಂಗರಿಗಳಿಂದಮಿಾಕೇದಗೆಯಾ 11 ಕುಂಬಿನಿಯೊಳಗಳಯುವ ರಾ | ಡಂಬರವಿಳಿಗುಂದಲೆಕಿದುಗರಿಗಳನಾಯ್ಕಳ್ 11 ೭೯11 ಪೆರತೊಂದೆಡೆ; ಕo! ಅತಿರಿದುಮಲರನೆಳೆಯ 1 ಪರಿಮಳಿಸುವಸುಯ್ಯಸಂಯುಬಿಡುಣಿವರ್ಗ ೪ನಾ 11 ತಿರೆವಧುಬಿಂದೂತರಮುಂ | ಸುರಿವಬಿನಿಯಂತೆವೊಲ್ಕರಂಮೆರೆದಿ ರ್ದಳ್ || vo 1 ಮತ್ತೆನೊಂದೆಡೆ ಮರಳ್ ; ವೃ| ಸುರು ಬೆರಚ ತಭ (ದದೊಳಹೊರನಿತಂಬಿನಿಕೊಂಬನಲ್ಲಿಬಂ 1 ಧುರಕರದಿಂದೆಬಿಳಿದು ಟೆಂದಳಿರಂಮಿಗೆಕೀಳವೇಳೆಯೊಳ್ || ಪರಮೆಗಳೆಲ್ಲವುಬೆದರ್ದಾ ಕೊನೆಯಂಚಿ ಡೆಸೋವುವಂತೆಸ | ಇರದಳಿಬ್ಬಂದನಂಬೆನರ್ಗಳಮೆರೆದಿರ್ದುದುಕೊ೦ಬುತೂ ಗುತಂ || vo | ಕoll ಮಾಂದಳಿರತೋರತೊಂಗಲ 1 ನಿಂದೀವರನಯ ನೆರೆ ರಘೋತ ಚದೊಳ್ || ಸುಂದರವಾದುದುಮನ್ಮಥ | ನಂದುರಿಯಿಂಕಾ ಯ ಬಾಣದೆಥೆಡೆದಂದಂ || v೦ || ಮತ್ತ ಮೊ೦ದೆಡೆ ; ವೃ11 ವಿಲಸಿತಚಂಪಕಪಸುಮಮಂದಿಗೆನಿತೆಯನೀರೆಯಾ | ಮೊಲೆವೊರೆ ಯಿಂದೆತೆಳ್ಳಡುಕರಂನಡುಗುಂಮುರಿಗುಂದಲೆಂದುಕೊ || ಮುಂಹರಿನೀಲನಿರಿತನ ಲಾಕೆಯನೊಯ್ಯನೆಸುತ್ತಿದಂತೆವೊಲ್ | ಸಲಮದರಂವಳಿತ್ರ ಯಮದೇಂಬಗೆಗೊಂ ಡುದೆ.ಕಂಜನೇತ್ರೆಯಾ 11 v೩ 1 ಅಂತಾ ಪ್ರಪ್ರಹಚಯ ಸಮಯ ದೊ೪ ಲತಾಂಗಿಯರ , ಕಂ || ಮೊಳೆವ ಂದುಟಿಯೆಸಳ | ಣ್ಣೆಳನಗೆನು ೪೩ಳ್ಳೆದರ್ದಸೋರಡಿಯೊ೪ಾಂ 11 ಪೊದುವುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಗೆ 1 ದಲಜರಿ ಮಿಗೆಮೊಸಿರಿಸಮುದ್ಭತವಾಲಂ !!v 11 ಆಗಳ್ ; ವೃ 11 ಮುಡಿಬಿಡುತಂದುಸೂಸೆಮುಗುಳಂಮೊಲೆಮೇಲುದನೆನೀವಿಬ್ | ಡಿಲೆನು ಖಾಂಬುಜಂದೆಮರೆವಯ್ಯಲಸುರೆಬಾಹುಮೂಲಮುಂ || ಜಡಿಯಬಲ್ಲುಬರು ಗಿಪತ್ರಿಕೆಡಂಗುಸುಯ್ಯು ಬಾಡಿನು | ಥೋಡೆಕೆಡೆಯಲ್ಕಿ ತಂಬನಿಯರಾಗಡಸೇದೆಯ ನಾಂತರೋದಿಂ !! Iran | ಅಂತು ಬಾಡಿಬೆಂಡಾಗಿ ; ಕoll ಮಲ ರಂಬಂಗಲರ್ಗಳನಾಂ | ಧರಿಯಿಸವೇಳೊಂದುಬನದಚ೦ದನಗೃಹದೊಳ್ || ಸುರು ಬೆರಕದಳಿ ನಿಳಯದೊ ! ಳರಸುವವೊಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಪೆಂಡಿರತಂಡಂ 11 vé || ಅಂತು ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಪುಷ್ಪಾಭರಣಂಗಳಂ ಸಮೆದು ; ಕಂ।! ಮಣಿ ಭೂಷಣಮಿದರಂತಿರೆ | ಗಣನೆಗೆಬರ್ಕುಮೆಮೃದುತ್ವದಿಂಸಾರಭದಿಂ || ದಣಿಯರನು ವುಗುರುಕರ್ಕಶ | ರುಣವಹಿತಂಪುಪ್ಪಮಂಡನಂಹರ್ಪಕರಂ || v೬ || ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತು೦; ವ್ಯ! ಅಳಿಜಾಳ೦ಕಚಗಂಧಕರ್ದಕಗಶೀಲಾಂ ಭೋಜದಿ೦ಪೊಯ್ಯಕಂ 1 ಮಲರಿಂನಿರಿಸಿಠಾಳೋಭೂಷಣದೊಳಾಗಸವ್ರಜ್ಞ ಸುಕೊ | ಮಲನಂದಸ್ಮಿತಮಂದುಮುಂದಡರೆಕಾಂತಾಬ್ಬಂದಮೆಯಂದುದಾ | ನೆಲದಾಣಂಗಿದಿರ್ಗ೦ದುಜಂಗಮಲತಾಸಂಘ೦ಕರಂಬಿರವೊ೮ | vy |