ಪುಟ:ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ.djvu/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇತಿ... ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ, • • • • • •www vvvvvvv vv • • • • •••••AMMA ೧ ೧೧ 4 ಅಂತುಬಂದು ಪೊಡವಟ್ಟು ಪೂದೊಡವುಗಳನಶ್ನಿಸಿ ಸಾಕೆ, ಸಿನಿಂದಿರೆ , ಕಂ| ಅಲದೆ Fಡರಭರಕೆತರುಣಿಯ | ರಳವಳಿದರೆಬೆವರನಾ೦ತವೋಲೋರ್ದು ದುತಾ || ನಿಳೆ ಯರಸಂಗಣಸಖಿಯರ | ವಳಿ ಯೊಳಚದೊಳ್ಳದಂಪಿನೆಫ್ಟ್ಮರ್ವನಿ ಗಳ್ | ರ್v | ಆಗಳ ರಸಂ ಜಳಕಳಿಯನಾಡಲೆಂದಾಣತಿ ಕಿಡ೦ ; ಮಂದಾನಿಲರಗಳೆ | ಆಸಮಯದೊಳತಿಸಂಭ್ರಮಮೆಸೆದಿರೆ { ಮಾಸರಮೆಂಡೆನೆಗೂ ದೊಡವೊಪ್ಪಿರೆ | ಕಳ ಗಳಕಳಕಳಮಮದಿರೆಸತ್ಯಂ | ಅಲನೆಯರಿರ್ದರಲರ್ದಿಕೆ ಬೆತ್ತಂ | ಬಿಡುಜಡೆಬಿನೋಳಿಗೆನಲಿದಾಡಲ್ | ಕಡೆಗಣೋಳಗದುವಿಗಮಿಳಿರ್ದಾಗ್ಯ ಆ { ನಗೆಮೊಗದೊಳ್ಳಿಗೆಬೆವರನಿಗಳಾಂ 1 ಸೊಗಮಿಸಿವೆಂದುಟಿಗರದುಮಿ ಗೆತಾಂ { ಬಂದುಗುರಲಂಕುಂದಿಸೆಸುತ್ತಂ 1 ಸಂದಗಮದುದುಮಧುರಸನ್ ತಂ ಪರಮೆಗಳುರದಿಂಘವನಿಗೆದರಲ್ | ಪರೆದುದುಡೆಲೋಳ್ಳುಮರತಿಯಾಗಳ | ವರಮಂದಾನಿಲನುರದಿಂದೆನ್ನ | ತರುತಿಯಿಲ್ಲತೆ ನಿವುತೆ ಎಂಗಿರೆ { ಮರ ಗಿದ. ವೈಂಭ್ರಗುಡಿಎ೪ರಲ್ | ನರಗನಹಳವಿಗೆಜನತಶಿಕ೪ ರಲ ! ೬ನೆಯCa, ಲೆ ಪಥವಲ್ಲರಿಯಂ 1 ವಿಲಸಿತನಖವರರುಬೆರುಲ್ಲರಿಯಂ | ಬಗೆವಿಗಮಾಡಿಕಿನಿಜ?೩ರೆ ಯರೆ | ನಗೆಮೊಗದಿಂದಂತಾಸುತಾರೆ | ಕನ್ನಡಿಯಡವದಡನಕೆಯವೆನ್ನೆಯ! ಕನ್ನೆಯರೆಲ್ಲರಿ೦ದಿರವನ್ನೆಯ | ರೋಲವಿಂಬಂದಿರೆಮುಂದುರಿಪಿಂದರೆ : ಕುಂದವೆ ಸುತ್ತಂಸಖಿಯರಿ೦ದಿರೆ ! ಮೇಳದತಾಳದಮೃದುಘಸರವನಂ 1 ಕೇಳುಳಿಸಿ: ದಿವೋ೦ಗಿಸಿವನಮಃ | ತುಳಿನಚರಿ ತಂಶಭರಣಭರಿತಂ | ನರಭಕ ೦ ಸಖರಸಸಿಂ | ರಿಪುಜನಭಿವಂದನಕಮಂ ! ವಿತರಣ೪೮೦ನುರ್ಗುಣ ಲೋಲಂ ! ಪರಿಹೃತಪಪಂಕರಧೃತರೂಪಂ ! ಭುವನಾಧುರಂಕವಿತಾಸಾರಂ ! ಕರುಣಾಪಾಂಗಂತರಮುಭಾಂಗಂ 1 ನರಸತಿಮುದದಿಂನಗತಗುಸಿದ | < | ಅಂತಃಳರೈರಸ, ನಂದನದೊಳ್ಳಳಕೇಳಿಗೆ ನಡೆವಾಗಳ , ” To! ಮಡದಿ ಯರೊಲವಿನುಡಿಯುವ 1 ಸಡಗರದೊಳ್ಳಾತುಗಳೆ ನಗೆಯುಲುಸೆಗಳಂ ! ಕುಡು ವಂತಿಕಿನೋಟದರುಬೆ | ಡೆವಿಡಿದುರೆಮಿಳಿರ್ದು ಮುಂದೆಚ ಸಿತಾಗಲ್ಲ !r೧! ಕ೦| ಸರಸಿಯಜಲಮಂಪೂಕ್ಕನೆ | ನಿರಡೀಗಳೊಂಗಿಗುವೆಂಸರಸಿಜದೊಳ್ | ಸರಸವನಾಡುವೆನಾನೆಂ { ದುರುಕುಚಕೋಕಂಕಡಂಗಿಕುಣಿಗಲನುಳ್ || | ವೃ!! ಪರಮೆಗಳಿಂಚರಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗುವವೊಲ್‌ಕಿವಿಯೋಲೆಕಂಪಿಕ ೦ ಗುರುಕು ಚಭಾರಮಂಸಹಿಸದಂತಿರೆವ.ಧ್ಯಮದಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಗುಂ || ತರುಣಿಂದಲ್ಲವೆಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂನಡೆಯೊಳ್ಮಿಗೆಪೇಳ್ರೀತಿಯಿ೦ | ಪಿರಿದುಗುಂಕರಮಣಿಯಕಡಗಂಮಿ ಗೆಪೋಪಕಾಲದೊಳ್ ||೯೩!! ಆಗನ್ಮುಂದೆ; ವೃ11 ರರ ತುಂಗತರಂಗಃಕರಲಸಲ್ಲಜಾಕ್ಷತಾನೀಕದಿಂ{ ವಿರವತ್ತಾ ರಸಹಂಸಕ(Jಕವಿಸ ಲಾಹಲಾತೀರದಿಂ | ಕರಜೋತ್ಪುರಸರ್pಸಾದ್ಯತತಿಯಿಂನ್ಯರಸಂ