ಪುಟ:ಚಂದ್ರಹಾಸಾಭ್ಯುದಯಂ.djvu/೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪಘವತಾಶಾಸಂ ೧೩

ವೃ! ಮೆಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಡೆನಾವಡರಿಸಿಛಳೆಮಲ್‌ವೃಕ್ಷಂತಿರೋಭಾಗದೊಳ್| ರಯ್ಯಂ ಗಡಿಡೆಕೇತದೆ ಅಳ್ಳಗಕುಲಂತಸ್ಮಸ್ಕದೊಳಡಿದಾ 11 ಕೆಮ್ಮಿಂದಂನಖಸಬೇ ರರಿಯೆಪಾದಾಂಗುಷ್ಠದೊಂದುವೇ 1 ಲ್ಕುಯ್ಯಸಸದೆರ್‌ಳ್ಳರಾನಗರೊ ರುದ್ಯತಾಪಸರ್‌ಗೆ ನವಂ 1೧೩೯1 ವ|| ವತ್ರನೊಂದೆಡೆ ; ಕಂಗಿ ಸುರ ಸದಸುಖವುದೆನಿತಂ ತಗವಿರುವುದೊನಿಳಿನೋ (ಇನಂದೆನೆಮುನಿಸಂ | ಕರವುಂ ವೆ ಗಕ್ಕೆ ತು 1 ತುರದಿಂದುಂಗುವದೆನಿಂದುತಪವನೆಗಳ೦ | ೧೪೦ | ವಚಸ11 ನತ್ಪಮೊಂದೆಡೆ ಯುತ್ತಮ ಯತಿಗಳ, ಕ॰ ಹಿಮದೊಳಗ ಘ-ವಷಣಮಂ ! "ಮೆವರ್ಸಂಚಾಗಿವಧ್ಯತೆಹನಂಬಿಸಿಲೊಳ್ || ಹಿಮಜಲವ ರ್ಜಾಗಮದ ಎ | ಕೃವರ್ವಖರದೆಳಮೋಫತಸಮಂವಹಿವರ್‌ !koo! ಕಂ!! ಯತಿಗಳ ತಪೋಬಲ | ಕೃತಿವಿತತಂರವಿಯಗಿ ಮೇಳ-ತಬ ಭಯದಿಂ || ಗತಿ ಗಿಡುಗುಂಮಿಗೆ ಕಂಪಿಕು 1 ಮತಿಮ್ಮಾದುವೆನಿಕುಂಡಾಮನನದೆದಲ್ Ilnoll ವೃ!! ವರಚಂದಾಯಣಕಛಯೋಗಕರಣವ್ಯಾಪಾರಮಂತಾಇನಿ | ರ್ರುರ? ರ್ತಾ ಬ ಪೊಳಾಳಮೆಯೊಳೆದುಪರ್ಣಾಹಾರಮಂಮ.ಲಕಂ || ದರಸಾದನ ಮಂನೆಗಳನುಪವಾ ಸಂಗೆಯು ಮುತ್ತುಗದಿಂ | ಹರಿಶಾದಾಬ್ಬಮಧುವರರು ವರರ್‌ ಇತನಂಜಾನಿಪರ್ !!o೪೩! ವಚನ ಇಂತು ಸಂತತಮೊಪ್ಪುವ ಪಿರ ಪ್ರಣವ್ರಮಂಗಳಿಂ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಸುರಗಾ೯ಸರೆ ಯೆನಿಪ ಬಹುವಿಧ ಗುಹಾನಿಕುಂಜ ಶಿಲಾತಲಂಗಳಂ ಪುಮೊಲಂಗಳಿ೦ ಹರಿಕರಿಗ ೪೦ ವಿಧವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಹಂಗ ಮೃಗಂಗಳಿ೦ ವಾಸೇಸಂಗುಂ ಬಣ್ಣಿಸಲೊಳಗು ಗುಡದ ಸುವರ್ಣ ಭೂಧರಮಖಂಡ ಸಂಪದದಿ೦ ಮೆರೆಗುಮಂತು ಮಲ್ಲದೆಯುಂ; ವೃ|| ಬನದಿಂಚಿತ್ರಮ್ಮಗ೦ಗಳಿ೦ಪಲಿಗಳಿ೦ನಾನಾಕುಬಸೋಮದಿಂ ! ಘನವಲ್ಲ ಗೃಹದಿಂಸುದಾಸದಿಗಳಿಂಕಾಂತಾರದಿ೦ಕಲ್ಯಳಿಂ || ಬಿನದಂದಾಳು ವಯಕ್ಷರಿ೦ದಿವಿಜ ರಿಂಗಂಧರ್ವರಿಂನಿದ್ರರಿ೦ | ಮುನಿವರರ್ಕಳಿನಲ್ಕೆರಗಿಜಿಸಿದುದಾತಾರಾಚಲಂಬನ್ನಿ ನಿಂ !lo381 ಮಾಲಿನೀ ವೃತ್ತo! ಮುರಹರವರವಕ್ಷೇತಾಸ್ತುಭಾಛಾಂ ಸುಮಾಲೆ | ವರಣಕಮನಗರಾಗಾಂಕುಸಂಸದೀಭೂತೇ 1 ನರಬಳಕರನಾರೀ ಮಳಿಸೀಮಂತರತ್ನ ! ಸು ರದುರುಪದೆನಿಚ್ಚ ೦ಲಕ್ಷಿಕಾಪಾಡುಗೆಮ್ಮಂ Hoski ಗದ್ಯ೦!! ಇದು ಸಮಸ್ತ ಸುರಾಸುರಸೊಮವಿಸ್ತಾರ ಮಸ್ಸಕನ್ಯಸ್ತ ಹಸ್ತ್ರಪುಟ ಗಭಸ್ತಿಪ್ರನ್ನ ಫಾಲಫಲಕ ತಿಲಕಿತ ಕರಿ ನಾಂಕವಿಸ್ತರಿತ ವಿಕಪುಚಕ ಪಾಣಿ ಸಾದನದ ಪರಾಗ ಸಾಂಸಪಟಲ ಪತಿಣಕನಿತ ಸುವರ್ಣ ರಚನಾವಿಶೇಷ ಚಂಚಚ್ಯಂಚರೀ ಕಾಯಮಾನ ಮಾರಮಣಚರಣ ಸರಸಿರುಹ ಕಿ೦ಜಲ್ಯ ಮಿಳಿತ ಸಾಳಗವ ತೀರ್ಥಸಾದನ ಮಹಿಮಾವಿರ್ಭೂತ ಕವಿತಾ ನಿಸರ್ಗಮಾನಸ ಶ್ರೀವೇಂಕಟರಾಯ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಚಂದ್ರಹಾಗಾಭ್ಯುದಯರ್ದೊಥರ್ಮಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ,