ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ಟಿ . 193 1 4 ನಂದಿಮಹಾತ್ಮರಿ' ತನ್ನೊಳವಗಾಹನಂಗಚ್ಚರವಸಾನದೊಳ್' 1 ಸನ್ನಿಹಿತದಿಂದವರ ಮಸಕಾಗ್ರಳು ! ತಾನ್ನೆಲಸಿ ತೋರ್ಸ ಮಹಿಮೆ' ಸ್ವರ್ಗ ಜಾಹ್ನವಿಯ ನಿರ್ಮಲಿಜು ಸನ್ನು ತನ್ನನನಂ ಗೈದು ಶಿವಾಜಿ ಮ. [ದೊಳು| ಹೊನ್ನತಿಯೊಳಗೆನ ತಾಧಕ್ಕೆ ಸಿದನು ನನ್ನಲಿದು ತಿನ ಕಥಾವರಾನುರಕಿದೆ. ಕೆಲವಸನ. ಕಳೆದೆನು 1.2 ಇಂತು ಕಾ'ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಯ ದಿ ತೋಳಗುತಿತಿ ದಕ್ಷಿರಾವರ್ಗಗಳ ರಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ' ತರಸ7:ಾ.ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಂತೆ ಕರಸಿದ್ಧಿಯಾ) ತಾತ್ರಿಕಾತನ ನಂತದೆ ತಾ ಸಾವು: ಪಟ್ಟಾಣಿ - ಕಂ ತಳೆದ ತಿರಸಿ: 5.5 ಪಡೆದi :ಕಾಗ್ರತ ಮೆಮದು || ಮೇಲೆ ಸತ್ನಪ್ರಭಾ '-ವತಿ : ಶಾಲವಾದ ನವ-ವೈಣ ಕಿಲಾಲ. - ನರ-, 3 ಕರ್ತರಾತನವಾದ ! ಸಾಲದಿಸಲಿಂಗವ ವರವರಾ ಕಿ'ಶಿಣದ ನೆವ ಹrಿದ ೨: ಕವನ ಹಾಸ, ರವರ ಮಾಗ್ರವನ: ಚ೨. :ತಿಸಿದ ರ್ಬ: ಸನಾ ' ' ಮಿಸ ಮಾಕೆ .ಲಕ, ದಕ'! : ವರಶಿವಾಲಯಗೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಷ ತದ್ರ: ತರವಿ'ಧಿವಾತದಿ: ಚತುರ್ವೇದದನನ ನಾ ಬಧರ !! ವರಮಂದಿರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ 'ಕ್ಷಿಸಿ ವಿಕೆ ವರ ನೆರೆದ ಗಡಿಗಟ್ಟಿ ವರದಾರ' ಮwಮವಾದಶಮೂತ್ರನಟ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಡೆಯಾದ ಕನಗರವು !'೩೦ ಧರಣಿಯ ಸxಟ್ಟ ಕನಸವರಮನೆಯ | ವರಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಹೋನ್ನತಿಯ ಮಂದಿರನ ಸುರವಿರೋಧಿ ವಕಾಸನರವನೆ ಮರಾರಾಕ್ಷಸಪ್ರಕರವಾಲಯಗಳ !!