ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


_ 2 41 19 1 ... ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಪರಿಚಿತರತ್ನಪ್ರಭೆಯಿಧರೆಯೊಳಂ ಬುರುಡಸಮಂಡಲವ ತಂದಿಸಿದಂತೆ ಸೈ : ಗಮವತಿಟೆಲ ಆಕಾಪುರದ ವಿಸರದ ಬಗೆಯ ಬಣಿ ಸಿಡಳವೆ!೩೧ - ಸುರಸತಿ ದುರಾಗ್ರಹಂಗು ತನ್ನೆಡೆಯರ್ವ ವರಚತುರ್ವಕವಹಾರಗಳ, ವಧನ : ದುಬಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಿವು ಕಡಗರ್ವದೆ ನೊಂದು ದಶಕವರಂಗೆ || ವೆ೦ಡಲ' ಬಂದು ಬಲವಾದ- ಸಾಗರ, ಪರಕೆಗೊಂಡಂತೆ ಕಣ್ ಆಸಾ 3 , ಜ್ಞರಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ರಿಪುನನನನ ಕಕೆ ಸವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಕೆಯು '೩೦ - ರಾವಣನ ಧಾರ್ಷ್ಟ ದಿಂದ ವಗ್ರದ ಲಾ ನಗ ಘಡಿಸುವನಾಮಸ ವಿಷ 'ಫಿ ತಮ್ಮತನಾನ..? 'ವತ ನವರತ್ನನಪುರದೊಳು ! ತಿವಿ ಕುವೆಗೆ ಕಸಿವೆ ಕರುನಾಡು " ರ್ವಾವಃ' ತಾಕತನವಾಗಿ ನೋಡಿ' ' ಭಾಗದರ್೪ ನೆಗೆ' ನಾ ಆ ಮಂತಲವನಡದಲು, ೩೩ ವರತಿ ಕಾಚಾ ಮತಿವಧ೯ರದವ ಸುರ್ವೆ ಫಲಾಪವ ಕೆ. ತುರಧಟತನi\೪ಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಗಳು . ಚುಸರಬರಳಥಳನಾ - ಮನಸಿಗೆಯ ಸರ್ಗಧಾನರ್ತಿತ ನೆರದು ಬಣ್ಣಿಸುಲ್ಲುಲ್ಲಿನಲ್ ಕಡುಚೆಲ. * ವನ, ಛಾವಕರ್ಗೆ ? ೩೪ || ಮರಕತದ ಭೀತಿ ಮಣಿಕಾ ಕಫ ಸೀಲ ವತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ ಪವನ 'ವೆ ಕುಳಿತಿ ಮ೫ ಸನದ ನೆಲಗಟ್ಟುವುಷ್ಪರಿಗೆ' ತರಿಸ ಕಾಂತಿಯನ್' ಮಿಗೆ ಸಲಹಿದ ಎರಲೆಣಿಕವಕ್ಕಿನವಿಂಡ ಏಕವೆಳಯ ಪ್ರ : ೪ರುಣೋದಯ: ಮಧು ಪಾಲ್ ತಳತನುತ ನೋಡಿ! ನರಕೂಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಾಯ್ಲಿಡಿ ನಿಮೂಡಿ ನಗಿಸುವಾಗೋಕದಲ್ಲಿ 1 ೩೫ # 11. | 1