ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸರಿಯasz?. ಈರಚನವ ಕಾತಿನಗರದಿಂದ ೪೦ | ಕಾರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಕೆಲ | ೪ಾರಾಜಿಸುವುದು ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಘೋಪುರವರಿಯ ಮುಖಕಮಲದಂತೆ ! ಚಾರುಶೃಂಗಾರರಸಪೂರದಿಂವಧಿಕವಿ | ಸರದಿಂ ದೇವತಾಗಾರದಿಂ ಪೂಜನ : ವಾರರಿಂದಮಲಗಂಭೀರ | ಸಕಲಕುವಸರದಿ | ದೆಸದಿರ್ದುದು it ೭೬ || ರಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮrSಕೆ ಮಂದಿರವಾth , ಪರಮತಪಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾಗಿ ಸ”ಭಾಗ್ಯ : ಕುರುಭವನವಾಗಿ ಮಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾವ'ಕ್ಷಾಮೃತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಶಿರಸಿಯವಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯುಸಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ

  • ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಗೆ: ಬಿಡದಿಯುವಾಗಿ , ವರದಾಗೆ ಸೃದn ಮೆದ ಕಾಲಜಿ ವಸತಿ, ಕಾಂಜಿವಂತ )

ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನರವಾಗುವ ಬಗೆ : ರೂಢಿಮಾಗಳ ವರದರಾಜಸ್ತಾಪಿಸಲು ನಾಡ ವಿರತವಾದುದೆನಗರವೈಭೋಗದಿಂದೊಂಬ ಬಿಡದೆ : ಪೂಡರಮಸತಾರದ ಪೂಜಿಸಿದೆ ನತಿ : ದಾರಿ ಮಾಡುವ ಧಕವನ ದಡ : ಗಡಿ ಕಳಸದ ಚತುರ್ದಶಧವನಾತನಾಯಾತವಾth .೩v=1 ರತ್ನಗರ್ಭಾತಸ್ಕರಕ್ರಮಥಿತಾಮರಸ ಪತ್ನಮಂಡಲದಂತೆತ.ವಿಭವ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಭಕಾಯ ಆತನದ ಸುವಿಧೆಯ 'ವವರನ್ನು ) ರತ್ನ ರಂಜಿತವಕ್ಷ ನಕ್ಷಗಾಸ್ಕರಣ : ಯತ್ನ ನಜನಕ ಸನಕಾದಿಮೇಕ್ಷಕೃತ . ನೂತ್ನಸ್ತವವ್ರತಮೂರ್ತಿ ನೆಲರ್ಪಭಾಕಾಂಜೀವರಾತರದೊಳು j೩೯; - ದುರ್ಭೇದ್ಯವೇದಾಂತವೆದ್ಯನನಪಮಜಗೆ : ಬಸವಜಗ : ದರ್ಭ ಶಾಕ್ಷತ ಸರ್ವಗತ ನಿಶಾಚರಣn , ವಿಭಿನ್ನ ಕತಕಟಸೂಾಭ ಸಿರ್ಸಿವರನವಸವಿನುತ ! 13